• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Община Елин Пелин е разположена в централната част на Софийска област. Релефът е високоравнинен, полупланински и планински. Много добре е развито котловинното дъно, което е разположено между 539 м. и 600 м. надморско равнище. Гр.Елин Пелин се намира на 24 км източно от столицата в източната част на Софийското поле. Общата граница със Софийска голяма община е над 40 км. Освен със столична община, Елин Пелин граничи със Своге, Ботевград, Горна Малина, Ихтиман и Самоков. През територията на общината минава тъй нареченият Траянов друм от II век. До с. Лесново, край римския път (III век) се е намирала голяма пътна станция, наречена Бурагара (среща се и като Бугарака). Югозападно от гр. Елин Пелин са открити и проучени от останки от крайпътна стражева кула (стражница) с прилежащо към нея малко селище (IV век). Пак там са намерени останки и от създадено по-късно славянско селище. На три км. южно от с. Нови хан се намират слабо запазени руини от тракийско селище с крепостна стена. На няколко места в западна посока от селото има останки от римски селища.

Нагоре