Ели Цветанова

27.06.2016 г.

Интервю с Ели Цветанова, заместник-кмет „Образование, хуманитарни и социални дейности“

Работила е в редица образователни и социални проекти с неправителствени организации и смята, че именно човешките ресурси са най-ценни, защото те са динамото за напредъка и развитието.

Участвала е в изготвянето на проекти на нормативните актове на местните общности за образованието към CEI, Амстердам и в дейностите на Българския червен кръст. Била е пълномощник към международната организация Peace Corps.

  • Г-жо Цветанова, Вие имате опита на млад предприемач покрай езиковата школа, която създадохте и управлявахте. Кои според Вас са основните разлики в начина на функциониране и в принципите на управление между частния бизнес и общинската администрация? И какво Ви накара да се заемете с тази длъжност?

Преди да дойда тук, избирах политиката на моя учебен център и центъра за професионално обучение и винаги взимах решенията заедно с колегите ми. Тук обаче решенията зависят изцяло от мен. И все пак, много държа и разчитам на всички около мен, защото на този пост категорично не могат да се взимат еднолични решения. Когато искаш да направиш нещо, задължително е да извършиш обследване на мислите и сондиране на мненията на околните. Ресорът „Образование, хуманитарни и социални дейности“ е най-тежкият и най-важният от всички, като тук резултатът е духовен, той е нематериален, невидим. А за да се постига качествено, екипът трябва да е съставен от такива хора – с вяра, с ценности и принципи. Достойни хора. Смятам, че за времето, с което разполагаме, сме направили добър екип.

Аз съм в изпълнителната власт, съответно изпълнявам закона и политиката, която човекът, който ме е поканил на този пост, ми е представил. На тази длъжност съм, защото вярвам в огромния потенциал на моята община и имам мотивацията и вдъхновението да го разгърна.

  • Преди да поемете поста на заместник-кмет с ресор „Образование, хуманитарни и социални дейности“, няколко месеца Вие работихте като експерт на граждански договор в отдел „Образование, култура и социални дейности“. С какво този опит Ви помогна и как Вие лично оценявате промяната?

Разбира се, човек трябва да се запознае с естеството на работата, преди да започне да работи на следващото ниво. Изминалите няколко месеца ми дадоха нужната подготовка по отношение на запознаване и синхронизиране с екипа, с динамиката на работата, целите и очакваните резултати. Не мога да кажа, че се почувствах по-готова да управлявам ресора си. Тук няма етап, в който се чувстваш готов да поемаш динамиката на работата, по-скоро трябва да си достатъчно мотивиран и изключително енергичен, за да се срещаш всеки ден с много хора от широк диапазон от области, които да те насочват и които ти да насочваш и като цяло да определяте успеха на отделните области на дейност на ниво община.

  • Кое беше първото Ви решение на новия пост?

Първото ми решение от поста на заместник-кмет с ресор „Образование, хуманитарни и социални дейности“ е да организирам обучение за меки умения на випускниците от най-голямото ни средищно училище. Наградата от обучението беше едномесечен платен стаж в общинската администрация и в момента стажантът е Стефани Микова от село Лесново. Вече успя да организира няколко събития и да генерира много идеи за развитието на ресора, макар все още да се старае да структурира визията за работата си с нас.

  • Какви са най-належащите проблеми в община Елин Пелин във Вашия ресор? Кои са предизвикателствата пред Вас?

Аз вярвам, че в момента, в който се внедри система за електронно управление, работата ще се върши в пъти по-бързо и ефективно. Информацията и времето са безценни капитали, а виждам как хората, на които разчитам, губят време защото няма единна система.

Голям проблем е, че в момента хващаме директивите на Европейския съюз и ги превеждаме по безумен начин, не ги адаптираме към нашите условия и нужди, а ги вкарваме изкуствено. Ние още нямаме потенциала да ги изпълним напълно. Точно такъв в момента е и Законът за обществените поръчки.

Но ако трябва да говорим за предимства при проблемите, имаме редица. Образованието, културата и социалните дейности са наболели теми, в които можем да работим усилено и винаги да има още какво да се случи. Образованието е сектор с изключително много възможности и става все по-гореща тема за дискусии и работа, следователно постоянно се създават нови дейности, възможности и иновации, в които да се включим и чрез които цялостно и холистично да подобряваме образователната инфраструктура с дълготраен ефект.

По отношение на социалните услуги, стъпвайки на извършените анализи, става ясно, че община Елин Пелин действително има нужда от Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция и изграждане на така нареченото „Наблюдавано жилище“, следователно трябва да се фокусираме и в тази посока, като продължаваме внимателно да сегментираме целевите ни групи и да насочваме към тях най-адекватните модерни и необходими услуги. Искаме да стимулираме и по-активната работа на Социалния патронаж, тъй като именно той засяга качеството на живот на групи хора в неравностойно положение. Чрез подобряването на социалната инфраструктура целим да предлагаме и повече възможности за възрастните хора.

От друга страна, туризмът ни има много потенциал. На територията на общината разполагаме с обекти от национална стойност, които дори не са известни, респективно не са социализирани, така че имаме значително много работа в тази насока.

Спортът също, имаме прекрасни спортни клубове, които печелят международни награди, но ако попитам някого за спорта в общината, той ще го свърже главно с школата ни за естетическа гимнастика, чиито възпитаници са прекрасни и дори са световни шампиони. Но ние имаме безкрайно много отделни личности, шампиони в различни дисциплини – атлетика, те са много силни, плуване и други. Ще ми се да ги покажем, да се гордеем с тях, да ги обединим и да дадем лице на спорта в общината.

Възможности и чувствително много задачи имаме и в здравеопазването. В този сектор искаме да подобрим инфраструктурата и да създадем отношение към превенцията от болестни състояния. Стараем се да повишим броя спортуващи и паралелно да предоставяме възможности за практикуване. Държим и да увеличим информираността за наложителната нужда от осъзнаване предимствата на правилното хранене и цялостния здравословен начин на живот. Много е важно да предлагаме адекватно доболнично, предболнично, болнично и следболнично лечение, така че чрез тази цялост в здравеопазването да създадем условия за едно здравословно общество с високо качество на живот.

Работата ни е много, отговорна е, всеки сектор и всеки детайл е важен. Смятам, че за да се подобри общественото мнение за работата на администрацията, трябва всяка дейност и всеки успех да бъдат публични и да достигат до хората.

  • Вашите цели като заместник-кмет?

Искам да имаме остриета във всяка една сфера, искам образованието ни е да е на най-високо ниво. Много държа да имаме социална инфраструктура. Работим за разкриване на няколко нови услуги като част от социалните дейности и сме съсредоточени в посока качество на предлаганите услуги. Както вече посочих, държим да постигнем успех и в областта на спорта чрез установяване на цялостна визия и успоредно да подобрим условията за спортуване в цялата община. Вземам предвид и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), като държим да се работи с тези деца и наистина да им помогнем в личен план. Наблягам на дейността на културните ни институции, тъй като именно чрез развитието на културата и съсредоточаването в стойността ѝ ще успеем да подкрепим социалното в социума и ще постигаме успех в ангажираността на гражданите във важните теми.

Нагоре