Икономика

Промишленост

С оглед на своята близост до столицата община Елин Пелин е специализирана в развитие на тежка и лека промишленост, както и услуги, намиращи естествен пазар за тази продукция. 
Структуроопределящи отрасли за развитието на общината са химическата, строителната и хранително-вкусовата промишленост. В тези отрасли освен солидната база от предишни години се правят и нови инвестиции, разкриват се и се разработват нови предприятия с изцяло частна структура на капитала.
Водещ представител на територията на общината в производството на строителни материали е “Баумит” ЕООД. Дружеството е наложено име на пазара за бои, изолационни покрития и специални покрития във всички области на строителството. Други представители на строителната промишленост са “ДЕНЕЛ” – завод за сухи строителни смеси и “Тотал Бетон” – бетонов възел, разположен в гр.Елин Пелин.
Открит е и нов италиански завод в индустриален комлекс “Верила” до с.Равно поле – “EURO PREFABRICATE BULGARIA” АД, който се занимава с производството на железобетонни напрегнати колони.
Асфалтна база “Нови хан” е звено към Управление “Пътища и съоръжения”, която е основен доставчик на горещ и студен асфалт за АМ”Тракия” и източните софийски общини - общините Елин Пелин, Ихтиман, Костенец.
Общината има своето запазено място с порцеланово и керамично-огнеопорната си промишленост. “Изида”АД е едно от най-старите, но и най-известна с производството си на фаянсови и теракотни плочки, кухненски порцелан и санитарен фаянс, дружества в страната. 
“Шамот” АД - гара Елин Пелин е основния и единствен производител на огнеупорни материали за металургичните заводи в страната. В дружеството е създадено и паралелно производство с италианско участие на облицовъчни кухненски плочки. 
Хранително-вкусовата промишленост има най-ярките си представители в лицето на “Чипита” АД, Малцова фабрика, “Млекозавод - Асик груп”, “Даним”, “Кенар” и др.
Въгледобивната промишленост е представена от “Мина Чукурово” ЕАД с.Габра, която заема важно място в енергийния баланс на страната.

Мебелната промишленост е представена от италиано-българската фабрика “МИМ - БЪЛГАРИЯ”. С развитието на производството и налагането на пазара е изградена и втора такава със 100% българско участие. И двете фабрики работят с шведския мебелен гигант “Икеа”. 
Текстилната промишленост е най-новата в общината. В гр.Елин Пелин е построен завод за багрене и печат на платове на италианския концерн “Миролио” представен от “Джордежети - България” ЕООД, чието изграждане и оборудването му са признати за чуждестранна инвестиция № 1 за 1999 г. от правителството на Р. България. Над 95% от продукцията на дружеството е за износ.

Земеделие

Земеделският фонд на община Елин Пелин възлиза на 241 881 дка пасища, 17 504 дка естествени ливади, 807 дка трайни насаждения и др. Около 60% от обработваемата земя е в полупланински и планински райони. Категорията на земята е от трета до десета.

Различните култури, характерни за региона, са подредени в следните групи (райони):

Земи за отглеждане на всякакъв вид култури. 
Земи, пригодни за отглеждане на зърненожитни, зърненобобови и др. култури, без зеленчуци - предимно при селищата в планините. В тези райони почвите са подходящи за ягодоплодни и овощни насаждения. 
Земи за отглеждане на технически, зърненожитни и зърненобобови култури.

Животновъдство

Природно-климатичните условия и изградените традиции създават изключително благоприятни предпоставки за развитие на отрасъла в общината. Животновъдството се развива в личните стопанства, като основно е застъпено отглеждането на дойни крави, овце, кози и свине. Единствено в земеделска кооперация “Прогрес” в с. Лесново е запазено концентрираното отглеждане на говеда и овце. Редица негативи обуславят тенденцията на намаляване на броя на животните, както и на млякото и месодобива.

Индустриална зона - Елин Пелин

За развитие на “Индустриална зона - Елин Пелин” община Елин Пелин е предвидила терен от 1600 дка, който се намира югозападно от гр.Елин Пелин. Предвижда се тя да се превърне в транспортно-логистичен център с разположени още екологично чисти производства от леката промишленост и Hi-Tech технологиии. Както бе споменато по-горе регистрирано е дружество, в което общината има дялово участие и което работи върху проект за изгрждането на газотурбинна инсталация с парогазов цикъл за производството на електро- и топлоенергия. Същата ще бъде ситуирана в района на технологичния парк. Целта на този проект е да бъде осигурена евтина електроенергия, както за съществуващите предприятия в района, така и за бъдещите инвеститори. Финансирането на проекта ще разчита на външни инвеститори и заемни средства. В момента се регистрира Публично – Частно Дружество, в което делът на общината е 10% и чиито основен предмет на дейност ще бъде проектиране, осигуряване на финансиране, изграждане и поддържане на иженерната инфраструктура, която ще обслужва технологичен парк “Индустриална зона - Елин Пелин”. Останалите 90% от дяловия капитал на дружеството са разпределени между частни дружества закупили вече терени в зоната и заявили инвестиционни намерения. 
Индустриалната зона е разположена на терен, който инфраструктурно е обезпечен много добре. Съществува транспортна връзка, която осигурява лесен достъп до АМ "Хемус", АМ "Тракия", главен път №6 и пътища от 1-ви до 3-ти клас. Това е предпоставка за добра инфраструктурна обвързаност със София от една страна, и с южната и северна част на страната от друга страна. В близост се намират и ж.п. гари - гара Елин Пелин на линията София - Пловдив -Свиленград и гара Столник на линията София - Карлово - Бургас. И двете гари са с много добра инженерна инфраструктура и са разположени на основната пътна артерия на общината - първи клас път № 105 - с.Елешница - с.Столник - гр.Елин Пелин - гара Елин Пелин - с.Нови хан. Железопътният транспорт може да бъде важен фактор при разработването на индустриалната зона, имайки предвид връзката с пристанище Бургас и възможността за евтин транспорт до община Елин Пелин. Възможно е да се наложи разширяване на съществуващите инженерни структури, с цел по-голям капацитет за товаро-разтоварни работи и терминали за съхранение на материали и стоки.
Друг важен елемент при изграждането на индустриалната зона е възможността за нейното газифициране, тъй като в близост до терена преминава газопроводът захранващ гр.Елин Пелин. На около 1км. преминава магистралния газопровод, върху който е разположен АГРС Елин Пелин, собственост на “БУЛГАРГАЗ” АД, от който има възможност да се прокарат отклонения с необходимия диаметър.

Нагоре