Инфраструктура

Транспорт, транспортна-мрежа и услуги

На територията на община Елин Пелин преминават автомагистрала "Хемус", автомагистрала "Тракия", главен път №6 и пътища от 1-ви до 3-ти клас, които изграждат добра инфраструктурна обвързаност със София от една страна, и с южната и северна част на страната от друга страна. Общината се явява главен транспортен възел и пресечна точка за транспорта от двете страни на Стара планина. Съществува и удобна връзка с международен път Е-79, част от трансевропейски коридор №4 . 
Важна пътна комуникация за общината е републикански път №105 гр.Елин Пелин - с.Столник, осъществяващ връзка между двете магистрали. 
Много добре развит е ж.п. транспорта. На територията на общината има две основни ж.п. гари - гара Елин Пелин на линията София - Пловдив -Свиленград и гара Столник на линията София - Карлово - Бургас. И двете гари са с много добра инженерна инфраструктура и са разположени на основната пътна артерия на общината - първи клас път № 105 - с.Елешница - с.Столник - гр.Елин Пелин - гара Елин Пелин - с.Нови хан. Железопътният транспорт може да бъде важен фактор при разработването на индустриалната зона, имайки предвид връзката с пристанище Бургас и възможността за евтин транспорт до община Елин Пелин. Възможно е да се наложи разширяване на съществуващите инженерни структури, с цел по-голям капацитет за товаро-разтоварни работи и терминали за съхранение на материали и стоки.
На територията на общината съществува и летище, собственост на “Албена инвест” АД, което обслужва малки чартърни полети.

Водоснабдяване и канализация

Водоснабдяването на всички селища в община Елин Пелин е за сметка на собствени водоизточници с изградени към тях помпени станции или каптажи за естествено налягане в планинските селища. 
В момента се работи по проект за водоснабдяване на селищата от общината от яз.Искър и Пречиствателна станция за питейна вода “Панчарево”. 
Общината е предприела действия по разработването и реализацията на проекти свързани с изграждането на пречиствателни станции за отпадни води в по-големите населени места.

Телекомуникации

На територията на община Елин Пелин, дейността се осъществява от Териториален възел “Далекосъобщения” - гр. Елин Пелин.
В момента към Териториален възел “Далекосъобщения” - гр. Елин Пелин е изградена и пусната в експлоатация цифрова телефонна централа.
На територията на общината действа добре изградена “GSМ” система, която осигурява добро покритие и сигурна връзка. 
Изградена е оптична връзка между Елин Пелин и София, която е част от Южната оптична магистрала на БТК от София за Пловдив с отклонение за Ботевград и Мездра.
През Елин Пелин преминава оптична връзка, която е собственост на Държавната администрация.
През Елин Пелин преминава и частна оптична магистрала, която е собственост на “Кейбъл – България” от София през Елин Пелин, Горна Малина и Панагюрище за Пловдив

Електроснабдяване

На територията на община Елин Пелин са разположени системо образуваща подстанция "Столник" и подстанция 110 КV гара Елин Пелин.
Предстои изграждането на вятърна електроцентрала в района на връх Мургаш, която представлява частна инвестиция.
Регистрирано е дружество, в което общината има дялово участие и което работи върху проект за изгрждането на газотурбинна инсталация с парогазов цикъл за производството на електро- и топлоенергия. Целта на този проект е да бъде осигурена евтина електроенергия, както за съществуващите претприятия в района, така и за бъдещите инвеститори. Финансирането на проекта ще разчита на външни инвеститори и заемни средства.

Газификация

През територията на общината между гр.Елин Пелин и гара Елин Пелин преминава магисталния газопровод на Републиката. Създадено е общинско газо-енергийно дружество, което отговаря за изграждане на газоразпределителната мрежа на територията на общината. Към настоящия момент такава е изградена в гр.Елин Пелин и гара Елин Пелин с дължина 18 000м. и предстои изграждането й на територията на с.Нови хан, с.Равно поле и с.Мусачево. В тези населени места е най-голямото съсредоточение на предприятия и фирми.

Нагоре