Комисии

 

Постоянни комисии към Общински съвет- Елин Пелин мандат 2015- 2019 г.

 

 

  1. ПК по „Контрол и мониторинг върху дейността на търговските дружества с общинско участие в капитала”:

 

- Георги Крумов - Председател

- Валери Брънзелов - Секретар

- Тодор Величков

- Богомил Бранков

- Николай Николов

 

2. ПК по „Финанси, бюджет и програми за развитие”:
 

- Емил Петров - Председател

- Бойко Савов - Секретар

- Ивайло Шентов

- Георги Крумов

- Зорница Стоичкова

- Бисерка Николова

- Любомир Ников

 

3. ПК по „Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство”:
 

- Стефан Николов - Председател

- Венцислав Цветанов - Секретар

- Богомил Бранков

- Георги Костов

- Стефан Стоилов

- Емил Петров

- Станислав Димитров

 

4. ПК по „Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, спорт и социални дейности”: 
 

- Венцислав Цветанов - Председател

- Гергана Найденова - Секретар

- Борислав Тонев

- Бисерка Николова

- Вяра Вучкова

- Зорница Стоичкова

- Стефан Николов

 

 

5. ПК по „Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”:
       

 - Валери Брънзелов - Председател

- Благой Благоев - Секретар

- Ивайло Шентов

- Георги Костов

- Любомир Ников

- Вяра Вучкова

- Бойко Савов

 

6. ПК по „Законност, сигурност, обществен ред, граждански права и транспорт”:
       

 - Благой Благоев - Председател

- Станислав Димитров - Секретар

- Николай Николов

- Богомил Бранков

- Стефан Стоилов

- Тодор Величков

- Ивайло Шентов

 

7. ПК по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”: 
       

 - Гергана Найденова - Председател

- Георги Крумов - Секретар

- Николай Николов

- Георги Костов

- Борислав Тонев

- Валери Брънзелов

- Стефан Стоилов

Нагоре