План за развитие

 • 15-09-2014 - Резюме ОПР

 • 15-09-2014 - Предварителна оценка

 • 15-09-2014 - Правила за мониторинг развитие на туризма

 • 15-09-2014 - Правила за мониторинг бизнес инфраструктура

 • 15-09-2014 - Общински план за развитие Елин Пелин

 • 04-03-2007 - Визия за развитие (2007-2013)

 • 04-03-2007 - Социално-икономически анализ - Икономическо развитие

 • 04-03-2007 - Cоциално-икономически анализ - Туризъм

 • 04-03-2007 - Социално-икономически анализ - Селско стопанство

 • 04-03-2007 - Социално-икономически анализ - Културно наследствo

 • 04-03-2007 - Социално-икономически анализ - Бюджетно осигуряване

 • 04-03-2007 - Стратегия за развитие - Визия

 • 04-03-2007 - Стратегия за развитие - Цели

 • 04-03-2007 - Стратегия за развитие - Приоритети

 • 04-03-2007 - Стратегия за развитие - Мерки и дейности

 • 04-03-2007 - Стратегия за развитие - Финансова реализация

 • 04-03-2007 - Публичност и прозрачност, процедури на партньорство

 • 04-03-2007 - Социално-икономически анализ - Промишленост

 • 04-03-2007 - Социално-икономически анализ - Спортна инфраструктура

 • 04-03-2007 - Въведение

 • 04-03-2007 - Резюме

 • 04-03-2007 - Социално-икономически анализ - Географско положение

 • 04-03-2007 - Социално-икономически анализ - Климатична характеристика

 • 04-03-2007 - Социално-икономически анализ - Геоложка характеристика

 • 04-03-2007 - Социално-икономически анализ - Полезни изкопаеми

 • 04-03-2007 - Социално-икономически анализ - Водни ресурси

 • 04-03-2007 - Социално-икономически анализ - Почви

 • 04-03-2007 - Социално-икономически анализ - Инфраструктура

 • 04-03-2007 - Социално-икономически анализ - Човешки ресурси

 • 04-03-2007 - Социално-икономически анализ - Социална инфраструктура

 • 04-03-2007 - Мониторинг и оценка

 • Нагоре