Почви

Община Елин Пелин се отличава с изключително пъстра почвена покривка. Най-високите части от територията й са покрити с кафяви горски почви. По тях обикновено са разположени канелени горски почви или рендзини - в района на с. Голяма Раковица. Равнинните терени са заети с богат набор от ливадни почви, на места заблатени в различна степен.

Нагоре