Правилници и наредби

 • 23-12-2016 - Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Елин Пелин, актуализирана съгласно Решение №375/20.12.2016г. на ОбС-Ел.Пелин.
 • 23-12-2016 - Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, актуализирана съгласно Решение №373/20.12.2016г. на ОбС-Ел.Пелин.
 • 23-12-2016 - НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елин Пелин, актуализирана съгласно Решение №374/20.12.2016г. на ОбС-Ел.Пелин
 • 01-11-2016 - Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №302/27.10.2016г. на ОбСЕП
 • 06-10-2016 - Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет за контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане и услуги в община Елин Пелин с нанесени изменения, съгласно Решение №281/29.09.2016г. на ОбСЕП
 • 06-10-2016 - Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училищата на територията на община Елин Пелин с Приложения №№1 и 2, приета с Решение №283/29.09.2016г. на ОбСЕП
 • 31-05-2016 - Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Елин Пелин – с нанесени допълнения съгласно Решение №180/26.05.2016г. на Общински съвет-Елин Пелин
 • 05-04-2016 - Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, актуализирана съгласно Решение №141/31.03.2016г. на Общински съвет - Елин Пелин
 • 02-03-2016 - Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №72/25.02.2016г. на Общински съвет-Елин Пелин
 • 09-09-2015 - Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ел.Пелин, с нанесени изменения съгл.Решение №1445/02.09.15г. на ОбС-Елин Пелин
 • 04-06-2015 - Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, с нанесени допълнения, съгласно Решение №1355/28.05.2015г. на ОбС-Елин Пелин
 • 31-03-2015 - Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин, с нанесени изменения и допълнения, съгласно Решение №1273/26.03.2015г. на ОбС-Елин Пелин
 • 29-01-2015 - Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, с нанесени изменения и допълнения, съгласно Решение №1226/29.01.2015 г. на ОбС-Елин Пелин
 • 2014

 • 23-12-2014 - Наредба на Община Елин Пелин за определяне размера на местните данъци, с нанесени изменения и допълнения, съгласно Решение №1200/18.12.2014г. на ОбС-Елин Пелин
 • 28-11-2014 - Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Елин Пелин
 • 03-06-2014 - Наредба за издаване на карти за паркиране на лица с трайни увреждания на територията на Община Елин Пелин
 • 27-02-2014 - Правилник за организацията и дейността на ОбС-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с нанесени изменения, след издаване на Нареждане №2/26.02.2014г. на Председателя на Общински съвет rar файл - 64 KB
 • 24-02-2014 - Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, с нанесени изменения и допълнения, съгласно Решения №№ 890 и 891/ 20.02.2014 г. 7z файл - 54 KB
 • 24-02-2014 - Наредба на Община Елин Пелин за определяне размера на местните данъци, с нанесени изменения и допълнения, съгласно Решение № 893/ 20.02.2014 г.
 • 24-02-2014 - Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Елин Пелин, приета с Решение № 888/ 20.02.2014 г.
 • 03-02-2014 - Предложение за определяне размера на такса битови отпадъци на един съд по населени места за една година rar файл - 44 KB
 • 03-02-2014 - Правилник за организацията и дейността на ОбС-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с нанесени изменения и допълнения, съгласно Решение №864/30.01.2014г. на ОбС-Елин Пелин rar файл - 65 KB
 • [нагоре]

  2013

 • 03-10-2013 - Правилник за организацията и дейността на ОбС-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с нанесени изменения и допълнения, съгласно Решение №747/26.09.2013г. на ОбС-Елин Пелин rar файл - 65 KB
 • 29-07-2013 - Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, с нанесени изменения съгласно Решение №744/25.07.2013 година на ОбС-Елин Пелин rar файл - 98 KB
 • 17-05-2013 - Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, с нанесени изменения, съгласно съдебни решения: №472/12г. по дело №800/11г. на АССО, №463/13г. по дело №11251/12г. на ВАС, №571/12г. по дело №175/12г. на АССО и №6130/13г. по дело №11632/12г. на ВАС rar файл - 84 KB
 • 25-01-2013 - Правилникза устройството и дейността на Обществения съвет за контрол на дейностите по социално подпомагане и услуги в община Елин Пелин, с нанесено изменение, съгласно Решение №425 по Протокол №14 от 29.11.2012г. на Общински съвет – Елин Пелин.
 • [нагоре]

  2012

 • 27-11-2012 - >Правилник за организацията и дейността на ОбС-Ел.Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с ОА, с нанесени изменения, съгласно Реш.№385/25.10.12г.
 • 07-06-2012 - > Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, с нанесени изменения, съгласно Решение № 265/31.05.2012г.
 • 03-05-2012 - >Наредба за управление на общинските горски територии в Община Елин Пелин
 • 05-04-2012 - >Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин, изменена с Решения № 175/23.02.12г. и №213/29.03.2012г. на Общински съвет.
 • 02-02-2012 - >Наредба за управление на общинските пътища
 • 02-02-2012 - >Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Елин Пелин
 • 05-01-2012 - >Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, изменена с Решения №№ 35 и 78/22.12.2011г. rar файл - 72 KB
 • 03-01-2012 - >НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци, изменена с Решение № 83 от 22.12.2011г.
 • [нагоре]

  2011

 • 28-12-2011 - Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на Община Елин Пелин, изменен с Реш.№ 43/22.12.2011г. на Общински съвет.
 • 28-11-2011 - Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
 • 04-08-2011 - Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност на територията на Община Елин Пелин- приета на 28.07.2011 г.
 • 04-08-2011 - Н А Р Е Д Б А № 1, приета на 28.07.2011 г.
 • 15-02-2011 - НАРЕДБА на Община Елин Пелин за определяне размера на местните данъци
 • 15-02-2011 - Н А Р Е Д Б А За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин
 • 03-01-2011 - НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 •  

  [нагоре]

  2010

 • 23-12-2010 - Н А Р Е Д Б А за местните такси и цени на услуги Община Елин Пелин
 • 18-10-2010 - П Р А В И Л Н И К за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на Община Елин Пелини
 • 10-05-2010 - Наредба за съставяне, приемане, изпълнение, контрол и отчитане на бюджета на Община Елин Пелин
 • 16-02-2010 - НАРЕДБА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
 • 11-02-2010 - НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №902 ОТ 2010 Г.
 • 10-02-2010 - ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛИН ПЕЛИН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗМЕМЕН С РЕШЕНИЕ №859 ОТ 2010Г.
 • 14-01-2010 - ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН , с. ГОЛЯМА РАКОВИЦА
 • 14-01-2010 - ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 • 14-01-2010 - НАРЕДБА за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Елин Пелин
 • 14-01-2010 - НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
 • 11-01-2010 - НАРЕДБА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 • 11-01-2010 - ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Обществения съвет за контрол на дейностите по социално подпомагане и услуги в община Елин Пелин
 • 11-01-2010 - Правилник за реда за предоставяне за еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на Община Елин Пелин
 • [нагоре]

  2009

 • 14-01-2009 - НАРЕДБА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
 • [нагоре]

  2008

 • 29-12-2008 - Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин
 • 09-10-2008 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №4 ( rar файл - 101 KB )
 • 09-10-2008 - ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ КУЧЕШКАТА ПОПУЛАЦИЯ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ( rar файл - 229 KB )
 • 09-10-2008 - НАРЕДБА за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Елин Пелин.
 • 09-10-2008 - НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА ( rar файл - 188 KB )
 • 11-03-2008 - ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛИН ПЕЛИН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
 • 20-02-2008 - НАРЕДБА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ ( rar файл - 47 KB )
 • [нагоре]

  2007

 • 12-09-2007 - Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, безопасността на движението и противопожарна охрана и аварийна безопасност на територията на Община Елин Пелин ( rar файл - 13 KB )
 • 12-09-2007 - Наредба № 2 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Eлин Пелин ( rar файл - 13 KB )
 • 12-09-2007 - Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилищната собственост на Община Елин Пелин ( rar файл - 22 KB )
 • 12-09-2007 - Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ( rar файл - 42 KB )
 • 12-09-2007 - Наредба за вътрешния ред и правилата за ползване на общинска спортна зала в гр. Елин Пелин ( rar файл - 8 KB )
 • Нагоре