Профил на купувача

 • 13-01-2017 - Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улична мрежа в община Елин Пелин разделена на две обособени позиции.
 • 30-12-2016 - Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска и общинска транспортна схема
 • 25-11-2016 - Обществена поръчка с предмет: Почистване на отводнителен канал на територията на община Елин Пелин в рамките на населено място – с. Лесново
 • 26-10-2016 - Обществена поръчка с предмет: Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Елин Пелин, съобразно техническите изисквания на Възложителя и и изискванията посочени в документацията за участие.
 • 24-10-2016 - Обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини и „Домашен социален патронаж“ към Община Елин Пелин
 • 20-10-2016 - Обществена поръчка с предмет: зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улична мрежа в община Елин Пелин
 • 11-10-2016 - Обществена поръчка с предмет: Периодични доставки по заявка на хигиенни и почистващи материали за нуждите на ДГ, Домашен социален патронаж и Общинска администрация към Община Елин Пелин
 • 21-09-2016 - Инвестиционен интерес на община Елин Пелин за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение
 • 15-09-2016 - Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2016г. в населените места от Община Елин Пелин
 • 13-09-2016 - Ремонт на тротоари и вертикална планировка за участъци от кв. 20 и 42, с.Габра ,община Елин Пелин.
 • 26-08-2016 - Обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на път SFO1232 - /III-105/, с който ще кандидатства община Елин Пелин за финансиране по ПРСР 2014-2020“ Удължаване на срока
 • 19-08-2016 - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на пристройка на два етажа към съществуваща детска градина в УПИ за детски дом и детски ясли в кв.60 по РП на с.Нови хан, община Елин Пелин до етап груб строеж“
 • 18-08-2016 - Обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по две обособени позиции”
 • 18-08-2016 - Обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на път SFO1232 - /III-105/, с който ще кандидатства община Елин Пелин за финансиране по ПРСР 2014-2020“
 • 12-07-2016 - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МИНИ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ В УПИ І-ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ В КВ.134, ГР.ЕЛИН ПЕЛИН.
 • 24-06-2016 - РОП 00024-2016-0006 – РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ЛЕСНОВО" ПО МЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
 • 24-06-2016 - РОП 00024-2016-0005 – РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. РАВНО ПОЛЕ
 • 22-06-2016 - Обществена поръчка с предмет: Изграждане на мини футболно игрище в УПИ І-За физическа култура и спорт в кв.134, гр.Елин Пелин.
 • 13-05-2016 - Протокол по РОП ID 905 30 39; „Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2016г. в населените места от община Елин Пелин, като собственик на улиците (пътните платна, тротоарите и прилежащите им елементи) да ги поддържа в добро техническо - експлоатационно състояние за безопасно обществено ползване, като ежегодно планира дейностите по ремонт и поддържане на същите, е изготвено техническо задание за абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи в населените места от Община Елин Пелин.
 • 09-05-2016 - Протокол по РОП ID 905 22 48 – ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M9OP001-2.002-0106-C001, БЕНЕФИЦИЕНТ ПО КОЙТО Е ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ
 • 19-04-2016 - РОП ID: 00024-2016-0001 - Информация за сключен договор по процедура на Договаряне без обявление и Договор с предмет: "Доставка на природен газ за отопление и готвене за общински обекти на територията на Община Елин Пелин за срок до 01.01.2019г."
 • 19-04-2016 - РОП 00024-2016-0006 – Открита процедура с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Лесново" по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 • 19-04-2016 - РОП 00024-2016-0005 – Открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Равно поле
 • 14-04-2016 - РОП ID 905 30 39 – Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2016г. в населените места от Община Елин Пелин
 • 13-04-2016 - РОП ID 905 26 68 – Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0106-C001, бенефициент по който е Община Елин Пелин, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот
 • 08-04-2016 - РОП ID: 9052248 - Съобщение за оттегляне на Публична покана с уникален номер 9052248 на Портала за обществени поръчки.
 • 07-04-2016 - РОП ID 905 22 48 – Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0106-C001, бенефициент по който е Община Елин Пелин, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот", по проект „Център за социално включване", приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 • 24-03-2016 - РОП 00024-2016-0004 – Открита процедура с предмет: “Дocтaвкa на хранителни продукти за нуждите на Обединените детски заведения, Целодневни детски градини, Домашен социален патронаж и Дневен център за възрастни хора към Община Елин Пелин.”
 • 18-03-2016 - РОП 00024-2016-0003 - Решение за откриване на процедура на Договаряне без обявление с предмет: „Доставка на течни горива - бензин А95Н и дизелово гориво за служебните автомобили на Община Елин Пелин, чрез карти за безналично плащане”
 • 18-03-2016 - РОП 00024-2016-0002 - Решение за откриване на процедура на Договаряне без обявление с предмет: „Доставка на гориво за отопление за нуждите на детски градини, училища и социални заведения към Община Елин Пелин“
 • 07-03-2016 - РОП ID: 00024-2014-0001 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка „Доставка на течни горива - бензин А95Н и дизелово гориво за служебните автомобили на Община Елин Пелин, чрез карти за безналично плащане.”
 • 07-03-2016 - РОП ID: 00024-2016-0001 „Доставка на природен газ за отопление и готвене за общински обекти на територията на община Елин Пелин за срок до 01.01.2019г.“
 • 03-08-2015 - РОП ID: 00024-2015-0002 –Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2015-2016г. в населените места от Община Елин Пелин”
 • 19-06-2015 - ПОП 00024-2014-0003 – ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН.”
 • 11-06-2015 - РОП ID: 00024-2015-0003 – Открита процедура с предмет: „Проектиране и изграждане на система за охранително видеонаблюдение на публични площи общинска собственост в гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин, Софийска област”.
 • 03-06-2015 - ПОП ID: 00024-2015-0002 – Протокол №2/29.05.2015г. по открита процедура с предмет: „Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2015-2016г. в населените места от Община Елин Пелин”.
 • 03-06-2015 - ПОП ID: 00024-2015-0002 – Протокол №1/20.04.2015г. по открита процедура с предмет: „Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2015-2016г. в населените места от Община Елин Пелин”.
 • 24-04-2015 - ПОП ID: 00024-2015-0001 - Информация за сключен договор по процедура на Договаряне без обявление и Договор с предмет: “Доставка на природен газ за отопление и готвене за общински обекти на територията на Община Елин Пелин за срок до края на 2015г.”
 • 24-04-2015 - РОП ID 904 01 35 –Договор по Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на охранителни услуги с технически системи за сигурност на 9 (девет) обекта – недвижими имоти и имуществото в тях собственост на Община Елин Пелин, обл. Софийска”.
 • 20-04-2015 - РОП ID 904 01 35 – Протокол на комисия по Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на охранителни услуги с технически системи за сигурност на 9 (девет) обекта – недвижими имоти и имуществото в тях собственост на Община Елин Пелин, обл. Софийска”.
 • 17-04-2015 - ПОП ID: 9040896 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинските пътища в община Елин Пелин – 2015 год“.
 • 16-04-2015 - ПОП ID: 9040845 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на непрекъсната денонощна физическа охрана на обект „Сграда на Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) в с. Доганово, общ. Елин Пелин”, на имуществото съхранявано в нея, както и осигуряване на пропускателния режим в обекта”.
 • 09-04-2015 - ПОП 00024-2014-0003 – Решение за класиране на участниците и Протоколи на комисията в Открита процедура с предмет: “Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Елин Пелин.”
 • 08-04-2015 - ПОП ID: 00024-2015-0002 – Разяснение №ОЕ-22/08.04.2015г. по Открита процедура с предмет: „Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2015-2016г. в населените места от Община Елин Пелин”.
 • 03-04-2015 - РОП 00024-2014-0003 – Съобщение по реда на чл.69а, ал.3 от ЗОП в Открита процедура с предмет: “Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Елин Пелин.”
 • 30-03-2015 - РОП ID: 9038440 – Договор по Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Консултантска услуга от лицензиран консултант по чл. 166 от ЗУТ при реализиране на обекти: „Изграждане на градски парк в УПИ I – за градски парк, кв. 163, гр. Елин Пелин“, Община Елин Пелин, Софийска област”, „Спортна площадка с 3 малки футболни игрища, съблекални и трибуни в УПИ І - За физическа култура и спорт в кв. 134г в гр. Елин Пелин“ , „Проектиране и изграждане на футболно игрище със съблекални / фургони в южната част на терен за градина между улици с ОТ 141-144, ОТ 141-155, ОТ 155-154-152 и ОТ 152-145-144 по КРП на с. Мусачево“
 • 24-03-2015 - РОП ID 904 01 35 – Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на охранителни услуги с технически системи за сигурност на 9 (девет) обекта – недвижими имоти и имуществото в тях собственост на Община Елин Пелин, обл. Софийска”.

 • 12-03-2015 - РОП ID: 9038305 – Договор по Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на футболно игрище със съблекални/фургони в южната част на терен за градина между улици с ОТ 141-144, ОТ 141-155, ОТ 155-154-152 и ОТ 152-145-144 по КРП на с. Мусачево“.

 • 09-03-2015 - РОП ID: 00024-2015-0002 – Открита процедура с предмет: „Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2015-2016г. в населените места от Община Елин Пелин”

 • 26-02-2015 - РОП ID: 9038440 – Протокол на комисия по Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Консултантска услуга от лицензиран консултант по чл. 166 от ЗУТ при реализиране на обекти: „Изграждане на градски парк в УПИ I – за градски парк, кв. 163, гр. Елин Пелин“, Община Елин Пелин, Софийска област”, „Спортна площадка с 3 малки футболни игрища, съблекални и трибуни в УПИ І - За физическа култура и спорт в кв. 134г в гр. Елин Пелин“ , „Проектиране и изграждане на футболно игрище със съблекални / фургони в южната част на терен з а градина между улици с ОТ 141-144, ОТ 141-155, ОТ 155-154-152 и ОТ 152-145-144 по КРП на с. Мусачево“.

 • 23-02-2015 - РОП 00024-2014-0003 - Протокол 1 и 2 на комисията в Открита процедура с предмет: “Дocтaвka на съдове за битови отпадъци за нуждите на Общuна Елuн Пелuн.”

 • 17-02-2015 - РОП ID: 9038305 – Протокол на комисия по Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на футболно игрище със съблекални/фургони в южната част на терен за градина между улици с ОТ 141-144, ОТ 141-155, ОТ 155-154-152 и ОТ 152-145-144 по КРП на с. Мусачево“.

 • 17-02-2015 - РОП 00024-2015-0001 - Решение за откриване на процедура на Договаряне без обявление с предмет: “Дocтaвka на природен газ за отопление и готвене за общински обекти на територията на Общuна Елuн Пелuн за срок до края на 2015г.”

 • 28-01-2015 - РОП ID: 9038440 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Консултантска услуга от лицензиран консултант по чл. 166 от ЗУТ при реализиране на обекти: „Изграждане на градски парк в УПИ I – за градски парк, кв. 163, гр. Елин Пелин“, Община Елин Пелин, Софийска област”, „Спортна площадка с 3 малки футболни игрища, съблекални и трибуни в УПИ І - За физическа култура и спорт в кв. 134г в гр. Елин Пелин“ , „Проектиране и изграждане на футболно игрище със съблекални / фургони в южната част на терен за градина между улици с Ð �Т 141-144, ОТ 141-155, ОТ 155-154-152 и ОТ 152-145-144 по КРП на с. Мусачево“.

 • 28-01-2015 - РОП ID: 9037554 – Договор по Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на Спортна площадка с 3 малки футболни игрища, съблекални и трибуни в УПИ І-За физическа култура и спорт в кв.134г в гр. Елин Пелин“.

 • 28-01-2015 - РОП ID: 9038398 - Съобщение за оттегляне на Публична покана с уникален номер 9038398 на Портала за обществени поръчки.

 • 27-01-2015 - РОП ID: 9038398 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Консултантска услуга от лицензиран консултант по чл. 166 от ЗУТ при реализиране на обекти: „Изграждане на градски парк в УПИ I – за градски парк, кв. 163, гр. Елин Пелин“, Община Елин Пелин, Софийска област”, „Спортна площадка с 3 малки футболни игрища, съблекални и трибуни в УПИ І - За физическа култура и спорт в кв. 134г в гр. Елин Пелин“ , „Проектиране и изграждане на футболно игрище със съблекални / фургони в южната част на терен за градина между улици с Ð �Т 141-144, ОТ 141-155, ОТ 155-154-152 и ОТ 152-145-144 по КРП на с. Мусачево“.

 • 23-01-2015 - РОП ID: 9038305 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на футболно игрище със съблекални/фургони в южната част на терен за градина между улици с ОТ 141-144, ОТ 141-155, ОТ 155-154-152 и ОТ 152-145-144 по КРП на с. Мусачево“.

 • 22-01-2015 - РОП ID: 9037554 – Протокол на комисия по Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на Спортна площадка с 3 малки футболни игрища, съблекални и трибуни в УПИ І-За физическа култура и спорт в кв.134г в гр. Елин Пелин“.

 • 16-01-2015 - РОП ID: 9036754 – Договор по Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж за общински инфраструктурен обект: „Изграждане на градски парк в УПИ I – за градски парк, кв. 163, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област “.

 • 15-01-2015 - РОП 00024-2014-0003 - Разяснение по Открита процедура с предмет: “Дocтaвka на съдове за битови отпадъци за нуждите на Общuна Елuн Пелuн.”

 • 13-01-2015 - РОП 00024-2014-0003 - Решение за промяна в Открита процедура с предмет: “Дocтaвka на съдове за битови отпадъци за нуждите на Общuна Елuн Пелuн.”

 • [нагоре]


  2014


 • 30-12-2014 - РОП 00024-2014-0003 - Открита процедура с предмет: “Дocтaвka на съдове за битови отпадъци за нуждите на Общuна Елuн Пелuн.”

 • 17-12-2014 - РОП ID: 9037554 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на Спортна площадка с 3 малки футболни игрища, съблекални и трибуни в УПИ І-За физическа култура и спорт в кв.134г в гр. Елин Пелин“.

 • 12-12-2014 - РОП ID: 9036754 – Протокол на комисия по Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж за общински инфраструктурен обект: „Изграждане на градски парк в УПИ I – за градски парк, кв. 163, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област “.

 • 27-11-2014 - РОП ID: 9036754 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж за общински инфраструктурен обект: „Изграждане на градски парк в УПИ I – за градски парк, кв. 163, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област “

 • 27-11-2014 - РОП ID: 9035181 – Договор по Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дограма и направа на топлоизолация на общинската сграда - Кметство и Здравна служба, в УПИ ХІV-Кметство, здравна служба, поща и магазин кв. 42, с. Габра, Община Елин Пелин».

 • 10-11-2014 - РОП ID: 9035181 – Протокол на комисия по Публична покана с предмет: „Подмяна на дограма и направа на топлоизолация на общинската сграда - Кметство и Здравна служба, в УПИ ХІV-Кметство, здравна служба, поща и магазин кв. 42, с. Габра, Община Елин Пелин“.

 • 06-11-2014 - РОП ID: 9034848 – Договор по Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по инвестиционен Технически проект за «Основен ремонт и реконструкция на мост над р.Суха река (р.Вадата) на км 1+100 на общински път SFO 2235 Нови хан-Габра».

 • 03-11-2014 - РОП ID: 9034848 – Протокол на комисия по Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по инвестиционен Технически проект за «Основен ремонт и реконструкция на мост над р.Суха река (р.Вадата) на км 1+100 на общински път SFO 2235 Нови хан-Габра».

 • 28-10-2014 - РОП ID: 9033621 - Договор по Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Технически проект за основен ремонт и реконструкция на мост над р. Суха река на км 1+100 на общински път SFO 2235 Нови хан-Габра”.

 • 27-10-2014 - РОП ID: 9035181 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дограма и направа на топлоизолация на общинската сграда - Кметство и Здравна служба, в УПИ ХІV-Кметство, здравна служба, поща и магазин кв. 42, с. Габра, Община Елин Пелин“.

 • 17-10-2014 - РОП ID: 9034848 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по инвестиционен Технически проект за «Основен ремонт и реконструкция на мост над р.Суха река (р.Вадата) на км 1+100 на общински път SFO 2235 Нови хан-Габра»

 • 29-09-2014 - РОП ID: 9033621 - Протокол на комисия по Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Технически проект за основен ремонт и реконструкция на мост над р. Суха река на км 1+100 на общински път SFO 2235 Нови хан-Габра”

 • 12-09-2014 - РОП ID: 9033621 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Технически проект за основен ремонт и реконструкция на мост над р. Суха река на км 1+100 на общински път SFO 2235 Нови хан-Габра”

 • ( rar файл - 123 KB
  )
 • 30-06-2014 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СРР за «Ремонт на общинските пътища в община Елин Пелин – 2014 год.”

 • ( rar файл - 114 KB
  )
 • 30-06-2014 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Екологична оценка и Оценка за съвместимост на Общ устройствен план на Община Елин Пелин, Софийска област”

 • ( rar файл - 90 KB
  )
 • 23-06-2014 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните пътни платна и прилежащите им елементи през 2014 год. в населените места от Община Елин Пелин”

 • ( rar файл - 100 KB
  )
 • 23-06-2014 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Абонаментно техническо поддържане, ремонт и благоустрояване на пешеходните зони, тротоарите и прилежащите им елементи през 2014 год. в населените места от Община Елин Пелин”

 • ( rar файл - 98 KB
  )
 • 18-06-2014 - „Организиране и провеждане на езиково обучение, външни специализирани обучения по ключови компетентности и обучение по компютърни знания и умения“, във връзка с изпълнение на дейности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-65/13.12.2013г., бенефициент по който е Община Елин Пелин, по Проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите на Община Елин Пелин”, Приоритетна ос ІI “Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • ( rar файл - 557 KB
  )
 • 17-06-2014 - Обявление по реда на чл.69а, ал.3 от ЗОП за Открита процедура с предмет:“Техническо поддържане, ремонт и реконструкция (модернизация) на ел. мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление (улично осветление) на недвижимите имоти - публична общинска собственост (улици, площади, паркове, градини и други) на територията на Община Елин Пелин.”

 • 03-06-2014 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за обекти: „Подмяна на дограма и направа на топлоизолация на общинската сграда - ОДЗ „Детелина” в УПИ - Детски дом и детски ясли, кв.60 в с. Нови хан, община Елин Пелин” и „Ремонт, реконструкция и въвеждане на енергоспестяващи мерки на сградата Кметство в УПИ ІХ-Кметство, ресторант и магазини кв.13 с. Крушовица, община Елин Пелин”

 • ( rar файл - 128 KB
  )
 • 03-06-2014 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Периодични доставки на канцеларски материали, консумативи, хартия, формуляри и презареждане на тонер касети за печатъчни устройства за нуждите на Общинска администрация - Община Елин Пелин“

 • ( rar файл - 94 KB
  )
 • 03-06-2014 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Периодични доставки на хигиенни и почистващи материали за нуждите на ЦДГ, ОДЗ, Домашен социален патронаж и Общинска администрация към Община Елин Пелин“

 • ( rar файл - 69 KB
  )
 • 15-04-2014 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Подготвителни дейности по разработване на Общинския план за развитие 2014-2020г., разработване и въвеждане на Правила за мониторинг и контрол при изпълнение на конкретни политики...

 • ( rar файл - 719 KB
  )

 • 28-03-2014 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Техническо поддържане, ремонт и реконструкция (модернизация) на ел. мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление (улично осветление) на недвижимите имоти - публична общинска собственост (улици, площади, паркове, градини и други) на територията на Община Елин Пелин.”

 • ( rar файл - 388 KB
  )
 • 12-03-2014 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на непрекъсната денонощна физическа охрана на обект „Сграда на Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) в с. Доганово, общ. Елин Пелин”, на имуществото съхранявано в нея, както и осигуряване на пропускателния режим в обекта”.

 • ( rar файл - 48 KB
  )
 • 06-03-2014 - Обявление по чл.69а, ал.3 от ЗОП за отваряне на ценови оферти в Открита процедура с предмет: “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската и Общинската транспортни схеми на Общuна Елuн Пелuн.”, открита с Решение №1044/20.12.2013г. на Кмета на Община Елин Пелин.

 • 26-02-2014 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на охранителни услуги с технически системи за сигурност на 7 (седем) обекта – недвижими имоти и имуществото в тях собственост на Община Елин Пелин, обл. Софийска”.

 • ( rar файл - 61 KB
  )
 • 17-02-2014 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Ремонт, реконструкция и въвеждане на енергоспестяващи мерки на сградата Кметство в УПИ ІХ-Кметство, ресторант и магазини, кв.13 в с. Крушовица, община Елин Пелин”.

 • ( rar файл - 79 KB
  )
 • 17-02-2014 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Подмяна на дограма и направа на топлоизолация на общинската сграда - ОДЗ „Детелина” в УПИ - Детски дом и детски ясли, кв.60 в с. Нови хан, община Елин Пелин”.

 • ( rar файл - 79 KB
  )
 • 22-01-2014 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Подмяна на дограма и направа на топлоизолация на общинска сграда - Кметство и Здравна служба в УПИ ХІV-Кметство, здравна служба, поща и магазин” в кв. 42, с. Габра, община Елин Пелин”.

 • ( rar файл - 4994 KB
  )

  [нагоре]


  2013


 • 30-12-2013 - Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8 „а“ от зоп с предмет: „Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в...

 • ( rar файл - 74 KB
  )
 • 16-10-2013 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Габра, община Елин Пелин”.

 • ( rar файл - 1133 KB
  )
 • 04-10-2013 - Обявление по чл.69а, ал.3 от ЗОП за отваряне на ценови оферти в Открита процедура с предмет:„Дocтaвka на съдове за битови отпадъци за нуждите на Общuна Елuн Пелuн.”, открита с Решение №580/02.07.2013г. на Кмета на Община Елин Пелин.

 • | Оригинален документ

 • 04-10-2013 - Обявление по чл.69а, ал.3 от ЗОП за отваряне на ценови оферти в Открита процедура с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на Община Елин Пелин.”, открита с Решение №654/26.07.2013г. на Кмета на Община Елин Пелин.

 • | Оригинален документ

 • 30-09-2013 - Обявление по чл.69а, ал.3 от ЗОП за отваряне на ценови оферти в Открита процедура с предмет:„Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и озеленяване в населените места на Общuна Елuн Пелuн.”, открита с Решение №620/17.07.2013г. на Кмета на Община Елин Пелин.

 • | Оригинален документ

 • 28-08-2013 - Решение за промяна по Открита процедура с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на Община Елин Пелин.”

 • 26-07-2013 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на Община Елин Пелин.”

 • ( rar файл - 378 KB
  )
 • 17-07-2013 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и озеленяване в населените места на Общuна Елuн Пелuн.”

 • ( rar файл - 6472 KB
  )
 • 12-07-2013 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) в сгради и прилежащи терени на детски заведения и училища - ОДЗ”Радост”, ОДЗ „Слънце”, ОДЗ „Здравец”, ЦДГ „Кокиче”, ЦДГ „Камбанка”, ЦДГ „Славейче”, ОДЗ „Детелина”, НУ с. Гара Елин Пелин и Канал за ОУ с.Равно поле” в община Елин Пелин"

 • ( rar файл - 171 KB
  )
 • 02-07-2013 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Дocтaвka на съдове за битови отпадъци за нуждите на Общuна Елuн Пелuн.”

 • ( rar файл - 891 KB
  )
 • 02-07-2013 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на Технически инвестиционен проект за „Строителство - реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на с. Равно поле, община Елин Пелин”

 • ( rar файл - 101 KB
  )
 • 13-06-2013 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – изготвяне на работен проект и изпълнение на СМР за изграждане на техническа инфраструктура – кръгово кръстовище на бул. София с улиците „Стоян Михайловски” и „Климент Охридски” (о.т. 34) и паркинг, западно от УПИ VІІІ, кв.23 в гр. Елин Пелин."

 • ( rar файл - 130 KB
  )
 • 28-05-2013 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи в населените места от Община Елин Пелин“, за 2013г.

 • ( rar файл - 93 KB
  )
 • 23-04-2013 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СРР за "Ремонт на общинска пътна мрежа в община Елин Пелин".

 • ( rar файл - 119 KB
  )
 • 18-03-2013 - ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл.69а, ал.3 от ЗОП, във връзка с Открита процедура с предмет: “Дocтaвka на хранителни продукти за нуждuте на Обединените детски заведения, Целодневни детски градини, Домашен социален патронаж и Дневен център за възрастни хора към Общuна Елuн Пелuн.”

 • 14-03-2013 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Юридически услуги и представителство на Общински съвет Елин Пелин”.

 • ( rar файл - 19 KB
  )
 • 06-02-2013 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на охранителни услуги с технически системи за сигурност на 6 (шест) обекта – недвижими имоти и имуществото в тях собственост на Община Елин Пелин, обл. Софийска”.

 • ( rar файл - 28 KB
  )
 • 30-01-2013 - Открита процедура по ЗОП с предмет: “Дocтaвka на хранителни продукти за нуждuте на Обединените детски заведения, Целодневни детски градини, Домашен социален патронаж и Дневен център за възрастни хора към Общuна Елuн Пелuн.”

 • ( rar файл - 8284 KB
  )
 • 25-01-2013 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на течни горива - бензин (А 95H), дизелово гориво, газ (пропан бутан) за служебните автомобили на Община Елин Пелин, чрез периодични покупки от търговски обекти (бензиностанции)“.

 • ( rar файл - 78 KB
  )
 • 24-01-2013 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали, консумативи, хартия, формуляри и презареждане на тонер касети за печатъчни устройства за нуждите на Общинска администрация - Община Елин Пелин“

 • ( rar файл - 122 KB
  )
 • 24-01-2013 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хигиенни и почистващи материали за нуждите на ЦДГ, ОДЗ, Домашен социален патронаж и Общинска администрация към Община Елин Пелин“.

 • ( rar файл - 93 KB
  )
 • 24-01-2013 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на непрекъсната денонощна физическа охрана на обект "Сграда на Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) в с. Доганово, общ. Елин Пелин", на имуществото съхранявано в нея, както и осигуряване на пропускателния режим в обекта".

 • ( rar файл - 25 KB
  )
 • 08-01-2013 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция (модернизация) на ел. мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление (УО) на недвижими имоти – публична общинска собственост (улици, площади, паркове, градини и други), находящи се на територията на община Елин Пелин“.

 • ( rar файл - 458 KB
  )

  [нагоре]


  2012


 • 05-12-2012 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг - работен проект и изпълнение на СМР за изграждане на техническата инфраструктура - Пътна част, Водопровод и Канализация, Улично осветление и 5-тръбна мрежа за кабели на улица с осови точки 269в-323б-323д-340а (продължение на ул. "Добри Чинтулов" между пл. "Свети Николай Чудотворец" и ул. "Кирил и Методий" ) по КРП на гр.Елин Пелин".

 • ( rar файл - 6827 KB
  )
 • 23-10-2012 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: " "Цялостна рехабилитация на парк в с. Нови хан, община Елин Пелин"

 • ( rar файл - 2608 KB
  )
 • 16-10-2012 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на спортна площадка в с. Нови хан, общ. Елин Пелин"

 • ( rar файл - 669 KB
  )
 • 25-09-2012 - Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на Община Елин Пелин през оперативния сезон 2012 - 2013г.

 • ( rar файл - 55 KB
  )
 • 16-07-2012 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СРР за "Ремонт на общински пътища в община Елин Пелин", за 2012г.

 • ( rar файл - 172 KB
  )
 • 16-07-2012 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи в населените места от Община Елин Пелин", за 2012г.

 • ( rar файл - 150 KB
  )
 • 11-06-2012 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на съдове за твърди битови отпадъци за нуждите на Община Елин Пелин", по реда на Глава осма "а" от ЗОП.

 • ( rar файл - 43 KB
  )

  [нагоре]  2011

 • 14-12-2011 - О Б Я В Л Е Н И Е по реда на чл.69а, ал.3 от ЗОП, във връзка с Открита процедура с предмет: "РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН" - ОПРР.

 • Оригинален документ

 • 12-12-2011 - ИНЖЕНЕРИНГ: "Проектиране и изграждане на газова отоплителна инсталация и слънчев колектор в ОУ "Кирил и Методий", с. Нови хан, по проект: "Ремонт и реконструкция на образователна инфраструктура в община Елин Пелин" по ОПРР 2007 – 2013

 • ( rar файл - 928 KB
  )
 • 10-06-2011 - Обявление за отваряне на ценовите оферти в Открита процедура с предмет:"РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН"

 • 15-03-2011 - Съобщение за отваряне на офертите в Открита процедура с предмет:"РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН"

 • 15-03-2011 - Разяснения във връзка с Открита процедура с предмет: "РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН".

 • 11-03-2011 - Съобщение, във връзка с Открита процедура с предмет: "РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН"

 • 09-02-2011 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН" - ОПРР

 • 31-01-2011 - Обявление за отварянето на пликовете с предлаганата цена на участниците в Открит конкурс с предмет: ИНЖЕНЕРИНГ: ППР (проучвателно-проектни работи) и СМР (строително - монтажни работи), за изграждане на слънчеви колектори на 7 читалища и отоплително-газова

 •  

  [нагоре]


  2010

 • 13-12-2010 - Съобщение за отварянето на офертите на участниците в Отрит конкурс с предмет: ИНЖЕНЕРИНГ: ППР (проучвателно-проектни работи) и СМР (строително - монтажни работи), за изграждане на слънчеви колектори на 7 читалища и отоплително-газова инсталация на читалищ

 • 01-12-2010 - ОТКРИТ КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: ИНЖЕНЕРИНГ: ППР (проучвателно-проектни работи) и СМР (строително - монтажни работи), за изграждане на слънчеви колектори на 7 читалища и отоплително-газова инсталация на читалището в с.Нови хан за реализиране на проект: "Ремонт и

 • 16-08-2010 - О Б Я В Л Е Н И Е "Ремонт и реконструкция на читалища в община Елин Пелин" по оперативна програма "Регионално развитие (2007 – 2013)

 • 09-08-2010 - С Ъ О Б Щ Е Н И Е "Ремонт и реконструкция на читалища в община Елин Пелин" по оперативна програма "Регионално развитие (2007 – 2013)

 • 09-08-2010 - Обявление по реда на чл.69а, ал.3 от ЗОП, във връзка с провеждана от Община Елин Пелин Открита процедура с предмет: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Габра, Община Елин Пелин"

 • 06-07-2010 - Открита процедура с предмет: "Осъществяване на строителен надзор при реализацията на проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Габра, Община Елин Пелин"

 • 01-07-2010 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Консултантска услуга по оценка на съответствието, строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за проект: "Ремонт и реконструкция на читалища в община Елин Пелин"

 • 21-06-2010 - Разяснения по Открита процедура СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Габра Община Елин Пелин

 • 18-05-2010 - СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Габра, Община Елин Пелин"

 • 18-05-2010 - Обявление за отваряне на ценови предложения по Отрита процедура с предмет: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН" по Оперативна програма Регионално развитие.

 • 13-05-2010 - "Предоставяне на консултантски услуги по организацията, управлението и отчитането на проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Габра, Община Елин Пелин"

 • 03-05-2010 - Консултантска услуга по оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор, изготвяне на технически паспорти и инвеститорски контрол за обект: "ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: Изготвяне на р

 • 12-04-2010 - Съобщение във връзка с Отрита процедура с предмет СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН" по Оперативна програма Регионално развитие.

 • 05-03-2010 - Открита процедура с предмет_СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН"

 • 06-01-2010 - "Дocmaвka на хранителни продукти за нужquте на Целодневните детски градини и Домашен социален патронаж към общuна Елuн Пелuн за период до края на 2010г."

 • [нагоре]


  2009

 • 26-11-2009 - СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "Пристройка към Дом за деца и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", в с. Доганово, община Елин Пелин, Софийска област"

 • 06-10-2009 - Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на Община Елин Пелин през оперативния сезон 2009 - 2010г.

 • 22-04-2009 - ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН СЪОБЩАВА, ЧЕ В РЕГИСТЪРА НА АОП Е ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ПЪТНА ВРЪЗКА " ЗАПАДЕН ОБХОД НА С. НОВИ ХАН ОТ КМ. 0 +000 ДО КМ. 0 + 998,43".

 • [нагоре]


  2008

 • 09-12-2008 - "Избор на консултант за подготовка на инвестиционен проект за "Канализационна и водоснабдителна системи, пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори – с. Нови Хан, общ. Елин Пелин"

 • 06-11-2008 - Инженеринг (изготвяне на работни проекти и изпълнение на СМР за изграждане и реконструкция) на общински инфраструктурни обекти - "Разделна канализация на кв.80 и кв.81 по плана на с. Гара Елин Пелин"......

 • 04-11-2008 - Изграждане на общински инфраструктурен обект - "Западен обходен път на с. Нови хан от км.0+000 до км. 0+998.43", Община Елин Пелин, Софийска област

 • 18-06-2008 - Малка обществена поръчка за доставка на съдове за ТБО

 • Нагоре