Технически задания

 • 03-04-2008 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за СРР: Направа на вътрешен ремонт в ЦГД "Здравец" – гр. Елин Пелин, Софийска област

 • 03-04-2008 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за СРР: Авариен ремонт на покрив на ОУ « Св. Св. Кирили Методий» с.Доганово, общ. Елин Пелин, Софийска област

 • 03-04-2008 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за СРР: Направа на вътрешен ремонт в млечна кухня - ЦГД "Радост" гр. Елин Пелин, Софийска област

 • 08-05-2008 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За малка обществена поръчка: Ремонт на улично осветление в Община Елин Пелин, Софийска област по реда на чл. 2, ал. 1, т.1 от НВМОП:

 • 12-05-2008 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за строително-ремонтни работи: Ремонт на помпена станция за напорен водопровод - с. Григорево

 • 12-05-2008 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за строително-ремонтни работи: Ремонт на ограда около резервоар за питейна вода - с. Столник

 • 16-05-2008 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За малка обществена поръчка: "Ремонт на улични настилки, изграждане и ревизия на улични оттоци, повдигане на РШ на бул."София" и улици "Екзарх Йосиф", "Неофит Рилски","Любен Каравелов", "Климент Охридски", "Стоян Михай

 • 06-06-20088 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ОТНОСНО: Изготвяне проект - работна фаза Обект : Газификация на Община Елин Пелин Подобект : Разпределителни газопроводи за газификация на с.Равно поле и отклонения до консуматори .

 • 09-06-2008 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 • 10-06-2008 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ

 • 11-06-2008 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за СМР: «Направа на канализационен колектор Ф400 по улица от О.Т.6 до О.Т.7(по плана на с.Огняново) и по полски път от масив 9 (по КВС – с. Огняново) до заустване в р.Лесновска, с.Огняново, общ. Елин Пелин, Со

 • 11-06-2008 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за : «Проектиране и авариен ремонт на съществуваща канализация по ул. «Хр. Ботев» от О.Т.74 през О.Т. 56, О.Т.57, О.Т.59 до заустване в дере в с.Габра, общ. Елин Пелин, Софийска област"

 • 19-06-2008 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 • 25-06-2008 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ОБЕКТ: Спортна зала "инж. Янко Янков" гр. Елин Пелин ПРЕДМЕТ: "Изграждане на газопроводно отклонение и котелна отоплителна централа" За изграждане на газопроводно отклонение и котелна отоплителна централа на спортна зала "инж. Янко Я

 • 25-06-2008 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за СРР: Направа на вътрешен ремонт на 3 бр. /три/ санитарни възли в ЦДГ "Радост" гр. Елин Пелин, Софийска област

 •  

  [нагоре]

  2007

 • 29-11-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за СРР: Направа на вътрешен ремонт в Административната сграда на Община Елин Пелин – гр. Елин Пелин, Софийска област – стая на секретар, стая на заместник кмет по строителството и стая на заместник кмет по обра

 • 28-11-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ОТНОСНО: Изграждане на разпределителни газопроводи на територията на гр. Елин Пелин.

 • 31-10-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за СРР: Направа на вътрешен ремонт в Административната сграда на Община Елин Пелин – гр. Елин Пелин, Софийска област – стая на отдел селско стопанство; подмяна на дограма в отдел УОС и отдел Архитектура

 • 31-10-2007 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за строителна услуга – "Ремонт на улични настилки в с.Нови хан, общ.Елин Пелин, Софийска област"

 • 24-10-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за СРР:Направа на ремонт на оградата на Дом за деца лишени от родителска грижа с. Доганово, общ. Елин Пелин, Софийска област

 • 24-10-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за СРР: Направа на ремонт в Младежки дом с. гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийска област

 • 23-10-2007 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за строителна услуга – "Полагане на износващ пласт от ПАБ на улица с о.т.47-65 в с.Григорево и улица с о.т.36-35-32-33-112 в с.Петково, общ.Елин Пелин, Софийска област"

 • 23-10-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за СМР: Направа на колектор за дъждовни води около читалище в с. Лесново, общ. Елин Пелин, Софийска област

 • 22-10-2007 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за строителна услуга – "Ремонт на улични настилки в с.Голема Раковица, с.Крушовица и с.Караполци, общ.Елин Пелин, Софийска област"

 • 19-10-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за СРР: Направа на вътрешен ремонт в стая на ГРАО и стая на гл. експерт компютърна обработка в Административната сграда на Община Елин Пелин

 • 18-10-2007 - Удължаване на срок за подаване ОБЕКТ: " НАПРАВА НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛИЦИ "30-ТА" (ОТ 31 ДО ОТ 19 ), "35-ТА"(ОТ 19 ДО ОТ 15), "25-ТА" (ОТ 35 ДО ОТ 36 ), "26 - ТА" ( ОТ 36 ДО ОТ 40 ), ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА БИТОВО ФЕКАЛНИ ВОДИ ПРИ (ОТ 147)

 • 17-10-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ОБЕКТ:"АВАРИЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА С НОВИ ХАН

 • 15-10-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ОТНОСНО: Изграждане на разпределителни газопроводи и отклонения към ГРП, ГРЗТ на територията на гр. Елин Пелин.

 • 15-10-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ОБЕКТ: Ремонт на 2 бр. стаи в сградата на Културно-административен център за нуждите на служба "Военен отчет", община Елин Пелин

 • 15-10-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за СРР: Направа вътрешен ремонт в ОУ "Христо Ботев" с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска

 • 12-10-2007 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за строителна услуга – "Ремонт на улични настилки в с.Лесново, общ. Елин Пелин, Софийска област"

 • 12-10-20078 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за строителна услуга – Изграждане на битова канализация то ПЕ оребрени тръби Ø300 и водопровод от ПЕВП тръби Ø90 по улица "Андрешко" в гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин, Софийска област

 • 12-10-2007 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за строителна услуга – "Ремонт на улични настилки в с.Нови хан, общ.Елин Пелин, Софийска област"

 • 12-10-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за СМР: Направа на: гръмоотводна инсталация на покрива на физкултурен салон в СОУ "Васил Левски" - гр. Елин Пелин; направа на гръмоотводна инсталация на покрива на ЦДГ "Радост" – гр. Елин Пелин; направа на гръмо

 • 11-10-2007 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за строителна услуга – "Ремонт на улични настилки в с.Мусачево, с.Столник и с.Габра, общ.Елин Пелин, Софийска област"

 • 10-10-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за строителна услуга:Направа на на детски спортен комплекс УПИ III – за ОЖС, клуб и озеленяване ,в квартал 161 по регулационния план на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийска област

 • 10-10-2007 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за строителна услуга – "Ремонт на улични настилки в с.Равно поле, общ.Елин Пелин, Софийска област"

 • 10-10-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ОБЕКТ: Изграждане на отоплителна инсталация в ОУ "Христо Ботев", с. Лесново, община Елин Пелин

 • 05-10-2007 - НОВО! Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за строителна услуга – "Ремонт на пътна настилка на улица "Хаджи Димитър" в гр.Елин Пелин, общ.Елин Пелин, Софийска област"

 • 05-10-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за СРР: Направа на вътрешен ремонт и ремонт в библиотеката на Народно читалище "Отец Пайсии" – с. Мусачево, общ. Елин Пелин, Софийска област

 • 05-10-2007 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за строителна услуга – "Ремонт на пътна настилка на улица "Хан Аспарух" в гр.Елин Пелин, общ.Елин Пелин, Софийска област"

 • 05-10-2007 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за строителна услуга – "Ремонт на улични настилки в с.Огняново, общ.Елин Пелин, Софийска област"

 • 05-10-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за СРР: Направа на вътрешен ремонт в СХБАЛ – ГР. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийска област

 • 05-10-2007 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за строителна услуга – "Ремонт на улични настилки в с.гара Елин Пелин, общ.Елин Пелин, Софийска област"

 • 05-10-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За оцифряване на кадастралния и регулационен план на селата в община Елин Пелин.

 • 05-10-2007 - Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за строителна услуга – "Ремонт на улични настилки в с.Елешница, общ.Елин Пелин, Софийска област

 • 05-10-2007 - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за СМР: Направа на колектор за дъждовни води в с. Доганово, общ. Елин Пелин...

 • 05-10-2007 - Техническо задание за изграждане на разпределителни газопроводи на територията на с. Гара Елин Пелин.

 • Нагоре