Конкурси, търгове

 • 31-01-2017 - ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Община Елин Пелин Дейности финансирани с местни приходи, дейност: „Други дейности по икономиката“, с място на работа: Община Елин Пелин, кметство село Голема Раковица, Длъжност: Технически сътрудник в кметство село Голема Раковица;
 • 31-01-2017 - Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
 • 31-01-2017 - Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”
 • 25-01-2017 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи: Земеделски имоти с № № 089014, 004001, 008016, 009016, 010005, 090019, 091013, 092012, 010031, 093011, 094005, 016010, 094011, 018012, 095002, 095007, 097027, 019005, 102016, 019018, 103023, 105013, 023010, 023036, 107019, 025004, 107019, 027001, 000600, 088013, 083025, 082032, 082022, 081025, 080007, 077019, 077014, 074023, 075001, 075010, 076001, 076003, 108015, 031023, 109008, 032019, 109020, 040033, 109025, 041004, 110010, 044016, 051034, 111022, 110020, 062007, 111027, 063003, 063012, 114015, 066002, 115020, 072019, 125049, 076018, 077001 и 078004 по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Лесново, Община Елин Пелин, обл. Софийска.
 • 24-01-2017 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи: Земеделски имоти с № № 035130, 057106, 045102, 066104, 036138 по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Караполци, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
 • 24-01-2017 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи: Земеделски имоти с № № 000309, 084008, 098019, 128005 по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Доганово, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
 • 24-01-2017 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи: Земеделски имоти с № № 408003, 200002, 612028, 612031, 408002, 079006, 614006, 639056, 639059, 612023, 612019, 614007, 614012, 614015, 614011, 614005, 200012, 408004 и 408005 по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
 • 11-01-2017 - Обявление за набиране на кандидати в общинска администрация Елин Пелин
 • 10-01-2017 - Документация за участие в процедура за предоставяне на концесия на обект "Водна площ" №000380 по картата на възстановена собственост землище с. Габра, Община Елин Пелин, обл. Софийска
 • 05-01-2017 - Обявление за открита процедура за предоставяне на общинска концесия: имот №000380 по КВС, землище с. Габра. Обявлението е публикувано на електронната страница на "Държавен вестник" под №3 от 03.01.2017г.
 • 14-12-2016 - Многопрофилна болница за активно лечение – Елин Пелин ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижим имот, собственост на Община Елин Пелин. С обекта и условията на конкурса можете да се запознаете чрез прикачения документ.
 • 22-11-2016 - Обява за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, представляващ: Помещение № 2 – магазин, с площ от 18,53 кв. м., и помещение № 3 – склад, с площ от 5,91 кв. м., в двуетажна масивна административна сграда – кметство и магазини, със застроена площ от 66,00 кв. м., находяща се в УПИ IX-Кметство, ресторант и магазини, с площ от 760,00 кв. м., кв. 13, по плана на с. Крушовица, Община Елин Пелин, обл. Софийска
 • 27-10-2016 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ недвижим имот УПИ II-451-за СТД, кв.88 по плана на с.Нови хан, община Елин Пелин, област Софийска.
 • 27-10-2016 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ недвижим имот УПИ I-451- За СТД, кв.88 по плана на с.Нови хан, община Елин Пелин, област Софийска.
 • 19-10-2016 - Обява - публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект - публична общинска собственост, представляващ: помещение №11 /санитарен възел/ с площ 14 кв.м., находящ се в сграда - Здравен пункт, със застроена площ 216 кв.м. в УПИ І-За здравен пункт, кв.16 по плана на с.Мусачево
 • 17-10-2016 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, представляващ: Помещение № I-04 /стоматологичен кабинет/ с площ от 15,40 кв. м. и Помещение № I-11 и I-12 – санитарен възел /предверие и WC/ с площ от 2,75 кв. м
 • 17-10-2016 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, представляващ: Помещение № 10, с площ от 19,90 кв. м., Помещение № 11, с площ от 19,90 кв. м., и Помещение № 16, с площ от 7,50 кв. м., находящи се на първи етаж в двуетажна масивна сграда кметство/ с обща застроена площ от 330 кв
 • 17-10-2016 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, представляващ: Помещение № 9, с площ от 18,80 кв. м., находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда /кметство/ с обща застроена площ от 330 кв
 • 17-10-2016 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, представляващ: Помещение № 8, с площ от 18,80 кв. м., находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда /кметство/ с обща застроена площ от 330 кв. м
 • 17-10-2016 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, представляващ: Помещение № 7, с площ от 18,80 кв. м., находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда /кметство/ с обща застроена площ от 330 кв. м
 • 17-10-2016 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, представляващ: Помещение № 2, с площ от 18,76 кв. м., Помещение № 7, с площ от 18,40 кв. м., и Помещение № 8, с площ от 19,60 кв. м., находящи се на първи етаж в двуетажна масивна сграда /здравна служба/ с обща застроена площ от 287 кв. м
 • 17-10-2016 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, представляващ: Помещение № 5, с площ от 22,80 кв. м., и Помещение № 6, с площ от 14,80 кв. м., находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда /кметство/ с обща застроена площ от 330 кв. м
 • 17-10-2016 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, представляващ: Помещение № I-02 /лекарски кабинет/ с площ от 14,95 кв. м.; Помещение № I-03 /манипулационна/ с площ от 14,70 кв. м.; Помещение № I-08 /склад/ с площ от 5,80 кв. м.; Помещение № I-09 и I-10 – санитарен възел /предверие и WC с душ/ с площ от 5,50 кв. м., находящи се в масивна сграда – Здравна служба
 • 26-09-2016 - Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в горски територии, находящи се в землището на с. Стъргел, общ. Горна Малина в района на дейност на ТП "Държавно горско стопанство Елин Пелин"
 • 21-09-2016 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващ: Недвижим имот с № 037032, образуван от имот № 000233 /полски път/, с площ от 0,705 дка, по КВС на землище с. Мусачево, включен в ПУП – ИПЗ „За складове, търговска и логистична дейност и офиси“ за имоти с № 035043, № 037035 и № 037032
 • 21-09-2016 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляващ: Помещение в автоспирка, с обща застроена площ от 19,80 кв.м. (деветнадесет цяло и осемдесет квадратни метра), находящо се в УПИ VІІ – За градина и автоспирка (урегулиран поземлен имот седми, отреден за градина и автоспирка), кв. 6 (квартал шести) по плана на с. Мусачево, общ. Елин Пелин
 • 24-08-2016 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: ПОМЕЩЕНИЕ № 7, с площ от 10,98 кв.м, находящо се на пети етаж в Професионален учебен център с хотелска част, представляващ масивна сграда на пет етажа със сутерен /с ПРУ, складове и гараж/, построена в УПИ VII-За КОО, кв. 26 по плана на гр. Елин Пелин
 • 24-08-2016 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: ПОМЕЩЕНИЕ № 16, с площ от 25,05 кв.м, находящо се на пети етаж в Професионален учебен център с хотелска част, представляващ масивна сграда на пет етажа със сутерен /с ПРУ, складове и гараж/, построена в УПИ VII-За КОО, кв. 26 по плана на гр. Елин Пелин
 • 02-08-2016 - Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността: Началник отдел "Образование, хуманитарни и социални дейности"
 • 16-06-2016 - Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на обект, частна общинска собственост, представляващ: Помещение №15 със санитарен възел, с обща застроена площ от 10,83 кв.м. (десет цяло и осемдесет и три квадратни метра), находящо се на етаж пети в масивна сграда „Професионален учебен ценър с хотелска част“, разположена в УПИ VІІ – За КОО (урегулиран поземлен имот седми, отреден за комплексно обществено обслужване), кв. 26 (квартал двадесет и шести) по плана на гр.Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска
 • 16-06-2016 - Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на обект, частна общинска собственост, представляващ: Помещение № 9, с обща застроена площ от 39.45 кв.м. (тридесет и девет цяло и читиридисит и пет квадратни метра), находящо се на етаж четвърти в масивна сграда „Професионален учебен ценър с хотелска част“, разположена в УПИ VІІ – За КОО (урегулиран поземлен имот седми, отреден за комплексно обществено обслужване), кв. 26 (квартал двадесет и шести) по плана на гр.Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска,
 • 14-06-2016 - Община Елин Пелин, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1, т.1.1, чл.56, ал.3, чл.98, ал.3 и ал.4 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Елин Пелин и в изпълнение на Решение № 163 по протокол № 10/27.03.2008г, Решение № 1323 по Протокол № 47/30.04.2015г. на ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Незастроен УПИ ІІІ – 451 – За СТД (урегулиран поземлен имот трети, отреден за планоснимачен номер четиристотин петдесет и едно, за складова и търговска дейност ), в кв. 88 (квартал осемдесет и осем), по плана на с. Нови хан, община Елин Пелин
 • 14-06-2016 - Община Елин Пелин, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1, т.1.1, чл.56, ал.3, чл.98, ал.3 и ал.4 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Елин Пелин и в изпълнение на Решение № 163 по протокол № 10/27.03.2008г, Решение № 1322 по Протокол № 47/30.04.2015г. на ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Незастроен УПИ ІІ – 451 – За СТД (урегулиран поземлен имот втори, отреден за планоснимачен номер четиристотин петдесет и едно, за складова и търговска дейност ), в кв. 88 (квартал осемдесет и осем), по плана на с. Нови хан, община Елин Пелин
 • 14-06-2016 - Община Елин Пелин, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1, т.1.1, чл.56, ал.3, чл.98, ал.3 и ал.4 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Елин Пелин и в изпълнение на Решение № 616 по протокол № 12/25.04.2016г и Решение № 163 по Протокол № 10/27.03.2008г. на ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Незастроен УПИ І – 451 – За СТД (урегулиран поземлен имот втори, отреден за планоснимачен номер четиристотин петдесет и едно, за складова и търговска дейност ), в кв. 88 (квартал осемдесет и осем), по плана на с. Нови хан, община Елин Пелин
 • 14-06-2016 - Община Елин Пелин, на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.16, ал.1, т.1 и ал.3, във връзка с чл.17, ал.1 и ал.3, и Глава шеста от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Елин Пелин и в изпълнение на Решение № 163 протокол № 12/25.04.2016г. на ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, съставляващи: № 139030, № 147024, № 154031, № 155014, № 072001, № 073010, № 073012, № 075024, № 084001, № 089029, № 089036, № 086013, № 096027,
 • 08-06-2016 - ОБЯВЛЕНИЕ: Община Елин Пелин, при рутинна проверка на качените обявления на сайта на Община Елин Пелин за провеждане на публични търгове открити със заповеди на Кмета на община Елин Пелин с № 450, 451, 452 от 26.05.2016г. установи че са допуснати технически грешки.
 • 06-06-2016 - ПГ по керамика – гара Елин Пелин организира търг с тайно наддаване за отдаване под наем на училищна лавка, 06.07.2016 г.
 • 02-06-2016 - обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: ПОМЕЩЕНИЕ № 9, с площ от 39,45 кв.м, находящо се на пети етаж в Професионален учебен център с хотелска част, представляващ масивна сграда на пет етажа със сутерен /с ПРУ, складове и гараж/, построена в УПИ VII-За КОО, кв. 26 по плана на гр. Елин Пелин.
 • 02-06-2016 - обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: ОБЕКТ № 3, по одобрената схема за преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, находящ се в УПИ 1 - За парк, кв. 15, по плана на с. Гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийска област, със застроена плащ от 80 (осемдесет) кв.м.
 • 02-06-2016 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: ОБЕКТ № 2, по одобрената схема за преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, находящ се в УПИ 1 - За парк, кв. 15, по плана на с. Гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийска област, със застроена площ от 200 кв.м.
 • 02-06-2016 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: ОБЕКТ № 1, по одобрената схема за преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, находящ се в УПИ 1 - За парк, кв. 15, по плана на с. Гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийска област, със застроена площ от 100 (сто) кв.м.
 • 02-06-2016 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ Земеделски имот № 009033, с начин на трайно ползване: нива, находяща се в местността „Смръдляко/Вървището“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Габра, общ. Елин Пелин, целият с площ от 3.079 дка.
 • 02-06-2016 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 009022, с начин на трайно ползване: нива, находяща се в местността „Смръдляко/Вървището“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Габра, общ. Елин Пелин, целият с площ от 2.804 дка.
 • 02-06-2016 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 009007, с начин на трайно ползване: нива, находяща се в местността „Смръдляко/Вървището“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Габра, общ. Елин Пелин, целият с площ от 1.019 дка.
 • 02-06-2016 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 009013, с начин на трайно ползване: нива, находяща се в местността „Смръдляко/Вървището“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Габра, общ. Елин Пелин, целият с площ от 3.423 дка.
 • 28-04-2016 - Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността: Директор на дирекция "Финансово стопански дейности"
 • 28-04-2016 - Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността: Секретар на община
 • 19-04-2016 - РОП ID: 00024-2016-0001 - Информация за сключен договор по процедура на Договаряне без обявление и Договор с предмет: "Доставка на природен газ за отопление и готвене за общински обекти на територията на Община Елин Пелин за срок до 01.01.2019г."
 • 08-04-2016 - КОНКУРС за длъжността „Главен юрисконсулт” в дирекция „Правно и административно обслужване”, при Общинска администрация Елин Пелин.
 • 08-04-2016 - КОНКУРС за длъжността „Старши юрисконсулт” в дирекция „Правно и административно обслужване”, при Общинска администрация Елин Пелин.
 • 08-04-2016 - КОНКУРС за заемане на длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” в администрацията на Община Елин Пелин
 • 08-04-2016 - КОНКУРС за заемане на длъжността „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА” в администрацията на Община Елин Пелин
 • 16-03-2016 - ПГ по керамика – гара Елин Пелин организира търг с тайно наддаване за отдаване под наем на училищна лавка
 • 28-12-2015 - Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността: \"Началник отдел „Инвестиционна политика и проекти\"
 • 28-12-2015 - Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността: Началник отдел „Инвестиционна политика и проекти\" в Община Елин Пелин
 • 04-12-2015 - Конкурс за заемане на длъжността “Началник отдел „Инвестиционна политика и проекти” в община Елин Пелин
 • 22-10-2015 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Училищна лавка, с площ от 8 кв.м., находяща се на етаж първи в сградата на ОУ „Стефан Стефанов“, разположена в УПИ ІІ – За училище, кв.54 по плана на с. Гара Елин Пелин
 • 07-08-2015 - Община Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 020009, с начин на трайно ползване: използвана ливада, находяща се в местността „Бели кладенец“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Григорево, общ. Елин Пелин, целият с площ от 15.371 дка. (петнадесет декара триста седемдесет и един квадратни метра), категория на земята при неполивни условия: VІ-та (шеста) категория
 • 07-08-2015 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ІІІ – 451 – За СТД (урегулиран поземлен имот трети, отреден за планоснимачен номер четиристотин петдесет и едно, за складова и търговска дейност ), в кв., по плана на с. Нови хан, община Елин Пелин, одобрен със заповед № ТС-787/04.07.2007г. на Кмета на Общината, целият с площ от 4463 кв.м.
 • 07-08-2015 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ІІ – 451 – За СТД (урегулиран поземлен имот втори, отреден за планоснимачен номер четиристотин петдесет и едно, за складова и търговска дейност ), в кв. 88, по плана на с. Нови хан, община Елин Пелин, одобрен със заповед № ТС-787/04.07.2007г. на Кмета на Общината, целият с площ от 4761 кв.м.
 • 07-08-2015 - Община Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи: 1. Земеделски имот с № 000412, с начин на трайно ползване: изоставена нива, находяща се в местността „Садината“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Нови хан, общ. Елин Пелин, целият с площ от 1.202 дка. категория на земята при неполивни условия: VІ-та категория; 2. Земеделски имот с № 000413, с начин на трайно ползване: изоставена нива, находяща се в местността „Садината“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Нови хан, общ. Елин Пелин, целият с площ от 2.854 дка., категория на земята при неполивни условия: VІ-та категория
 • 14-05-2015 - Община Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 085021, с начин на трайно ползване: нива, находяща се в местността „Илиева орница“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Крушовица, общ. Елин Пелин, целият с площ от 2.403 дка., категория на земята при неполивни условия: Х-та категория
 • 14-05-2015 - Община Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 085020, с начин на трайно ползване: нива, находяща се в местността „Илиева орница“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Крушовица, общ. Елин Пелин, целият с площ от 1.688 дка., категория на земята при неполивни условия: Х-та категория
 • 14-05-2015 - Община Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 085017, с начин на трайно ползване: нива, находяща се в местността „Илиева орница“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Крушовица, общ. Елин Пелин, целият с площ от 5.542 дка. , категория на земята при неполивни условия: Х-та категория
 • 14-05-2015 - Община Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 085009, с начин на трайно ползване: нива, находяща се в местността „Илиева орница“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Крушовица, общ. Елин Пелин, целият с площ от 1.208 дка., категория на земята при неполивни условия: Х-та категория
 • 14-05-2015 - Община Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 084002, с начин на трайно ползване: нива, находяща се в местността „Потока“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Крушовица, общ. Елин Пелин, целият с площ от 0.833 дка., категория на земята при неполивни условия: Х-та категория
 • 14-05-2015 - Община Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 080010, с начин на трайно ползване: нива, находяща се в местността „Долчината“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Крушовица, общ. Елин Пелин, целият с площ от 0.656 дка., категория на земята при неполивни условия: Х-та категория
 • 14-05-2015 - Община Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 084001, с начин на трайно ползване: нива, находяща се в местността „Потока“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Крушовица, общ. Елин Пелин, целият с площ от 0.513 дка., категория на земята при неполивни условия: Х-та категория
 • 14-05-2015 - Община Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 007021, с начин на трайно ползване: нива, находяща се в местността „Садината“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Нови хан, общ. Елин Пелин, целият с площ от 2.999 дка., категория на земята при неполивни условия: VІ - та категория
 • 14-05-2015 - Община Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ VІІІ – 488 в кв. 8, по плана на в.з. Побит камък, община Елин Пелин, одобрен със заповед № 0812/1973г. и изменен със заповед № АБ-358/1987г. целият с площ от 780 кв.м.
 • 14-05-2015 - Община Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 049041, с начин на трайно ползване: нива, находяща се в местността „Крио валог“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Габра, общ. Елин Пелин, целият с площ от 10.625 дка., категория на земята при неполивни условия: VІІ-ма категория
 • 14-05-2015 - Община Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: УПИ ІV – За КОО и търговия, в кв. 38, по плана на с. Доганово, община Елин Пелин, одобрен със заповед № 0802/1959г. и изменен със заповед № ТС-659/2007г. на Кмета на Община Елин Пелин, целият с площ от 1 810 кв.м.
 • 02-04-2015 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ: Помещение с площ от 27.00 кв.м.
 • 31-03-2015 - ОбС – Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост представляващи –1. Помещение Г1 с площ от 8,40 кв.м.
 • 31-03-2015 - ОбС – Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост представляващи: 1. Помещение Г3 с площ от 14.45 кв.м
 • 03-02-2015 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи: 1. Земеделски имот с № 336008
 • 03-02-2015 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 040023
 • 03-02-2015 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 06200...

 • 03-02-2015 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 048029...

 • 03-02-2015 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 046062...

 • 03-02-2015 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 085008...

 • 03-02-2015 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 000669...

 • 03-02-2015 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 046035 ...

 • 02-02-2015 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ V – резервен в кв. 97...

 • 02-02-2015 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ХІІ – За ТСД...

 • 02-02-2015 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ХХХІ – Общински...

 • 02-02-2015 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ХХХІІ – Общински, в кв. 42...

 • 02-02-2015 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ХІІІ – 501 ...

 • 30-01-2015 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, съставляващи: 1. Земеделски имот № 009001...

 • [нагоре]

  2014


 • 19-12-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: 1. Земеделски имот № 165007...

 • 19-12-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ: Три броя Помещения с обща площ от 40.70 кв.м....

 • 19-12-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ: Помещение с площ от 14.00 кв.м...

 • 19-12-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост, представляващ: Помещение с площ от 12 кв.м....

 • 19-12-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи: 1. Земеделски имот с № 146023...

 • 19-12-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи: 1. Земеделски имот с № 167001...

 • 05-12-2014 - ОбС – Елин Пелин, от обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 127023...

 • 05-12-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 099008...

 • 21-11-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 047055...

 • 21-11-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 044041...

 • 21-11-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 052027...

 • 12-11-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 068059...

 • 12-11-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 047063...

 • 12-11-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, съставляващи: 1. Земеделски имот № 030022...

 • 12-11-2014 - ОбС – Елин Пелин и в изпълнение на Решение № 928 по протокол № 32/27.03.2014г. на ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ХІІІ – 292 ...

 • 12-11-2014 - ОбС – Елин Пелин и в изпълнение на Решение № 1084 по протокол № 37/24.07.2014г., на ОбС – Елин Пелин и Решение №1052 протокол № 41/24.06.2010г. на ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост, представляващ: Петно № 2 с площ от 20 кв.м....

 • 12-11-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ VІІ – Общински, в кв. 52...

 • 12-11-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 027007...

 • 28-10-2014 - ОбС – Елин Пелин, и в изпълнение на Решение № 1126 по протокол № 39/10.10.2014г. обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи: 1. Земеделски имот с № 000107, с начин на трайно ползване: ливада...

 • 26-09-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост представляващи - 1. Помещение № 8, с площ от 12.60 кв.м...

 • 19-09-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи: 1.1. Земеделски имот с № 002047...

 • 19-09-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 085016...

 • 19-09-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 085015...

 • 19-09-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 085002...

 • 11-09-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Помещение с площ от 13.20 кв.м...

 • 11-09-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ: Помещение с площ от 13.20 кв.м...

 • 11-09-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ: Помещение с площ от 15.70 кв.м...

 • 11-09-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ: Помещение с площ от 21.00 кв.м....

 • 02-09-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ІV – Общински, в кв. 20...

 • 02-09-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ІІІ – Общински, в кв. 20...

 • 18-08-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост...

 • 01-08-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост, представляващ: Масивна сграда със застроена площ от 12.00 кв.м., находяща се в УПИ І – За основно училище...

 • 21-07-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 198005...

 • 21-07-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 127023...

 • 21-07-2014 - ОбС – Елин Пелин и в изпълнение на Решение № 461 по протокол № 14/29.11.2012г. на ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 099008...

 • 21-07-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Помещение с площ от 12 кв.м...

 • 17-07-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 025003...

 • 17-07-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 027001...

 • 17-07-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ХІХ – 87 – За обществено обслужване...

 • 14-07-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи: 1.Земеделски имот с № 000417, образуван от имот № 000408...

 • 23-06-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Обект № 4 с площ от 4 кв.м. , съгласно одобрена със Заповед № ТС-332/28.04.2014г. на Гл. архитект на Община Елин Пелин схема за разполагане на преместваеми обекти съгласно чл.56 от ЗУТ, находящо се в УПИ І - За парк (урегулиран поземлен имот първи, отреден за парк), в кв.15л..

 • 12-06-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, частна общинска собственост представляващ: Помещение № 6 със санитарен възел, с обща застроена площ от 18,43 кв.м....

 • 12-06-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 048016...

 • 12-06-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 029066...

 • 28-04-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ХІ – Общински в кв. 5 (квартал пет), по плана на с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, одобрен със заповед № АБ-428/1983г...

 • 28-04-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи: Земеделски имот с № 049006

 • 11-03-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи: Земеделски имот с № 001080, образуван от имот № 000804

 • 11-03-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ХІІІ – 130 (урегулиран поземлен имот тринадесети, отреден за планоснимачен номер сто и тридесет), в кв. 39

 • 11-03-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ХІІ – 130 (урегулиран поземлен имот дванадесети, отреден за планоснимачен номер сто и тридесет), в кв. 39

 • 11-03-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: УПИ І – За обществено обслужване в кв. 16

 • 06-03-2014 - ОбС – Елин Пелин, и в изпълнение на Решение № 802 по протокол № 26/31.10.2013г. обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: обособен самостоятелен обект № 2, със застроена площ от 35 кв.м.

 • 06-03-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 007024

 • 28-01-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ХХV – 205

 • 28-01-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ХХVІ – 205

 • 28-01-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ХХVІІ – 205

 • 21-01-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 101021

 • 21-01-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 040001

 • 21-01-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 000307

 • 21-01-2014 - Община Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Петно № 1 с площ от 50 кв.м.

 • 13-01-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ХІ – Общински в кв. 134 а

 • 13-01-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ VІІ – Общински в кв. 134 а

 • 13-01-2014 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ V – Общински в кв. 134 б

 • [нагоре]

  2013


 • 09-12-2013 - Конкурс за длъжността “Директор” на ЦДГ “Славейче” с. Лесново, Община Елин Пелин

 • 25-11-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост, представляващ: Помещение с площ от 152 кв.м. ...

 • 08-11-2013 - ОбС – Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: обособен самостоятелен обект № 5 – магазин за домашни потреби...

 • 08-11-2013 - ОбС – Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: обособен самостоятелен обект № 4 – клиентски офис...

 • 08-11-2013 - ОбС – Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: обособен самостоятелен обект № 3 – фризьорски салон...

 • 08-11-2013 - ОбС – Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: обособен самостоятелен обект № 2 – заведение за хранене...

 • 08-11-2013 - ОбС – Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Обособен самостоятелен обект № 1 – магазин за хранителни стоки...

 • 06-11-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ ХХІV – За обществено обслужване в кв. 62...

 • 06-11-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаванене под наем на обект, частна общинска собственост представляващ: Помещение № 6 със санитерен възел, с обща застроена площ от 18,43 кв.м. ...

 • 06-11-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ: Училищна лавка, с площ от 9.15 кв.м. ...

 • 03-10-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ V – Общински в кв. 134 б...

 • 01-10-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ V – Общински...

 • 01-10-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ VІ – Общински...

 • 27-09-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаванене под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 000307...

 • 27-09-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаванене под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 031023...

 • 27-09-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаванене под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 040001...

 • 27-09-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаванене под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 059008...

 • 27-09-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаванене под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 101021...

 • 27-09-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаванене под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 114015...

 • 30-07-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост представляващ – Земеделски имот с № 000946...

 • 30-07-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот с № 123047...

 • 30-07-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот с № 034024...

 • 30-07-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот с № 012013...

 • 30-07-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот с № 010017...

 • 30-07-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот с № 034025...

 • 22-07-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 80 кв.м...

 • 22-07-2013 - ОбС – Елин Пелин, и в изпълнение на Решение № 676 по протокол № 20/30.05.2013г. обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи: Земеделски имот с № 000422...

 • 08-07-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот с № 006023...

 • 08-07-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 023694...

 • 08-07-2013 - ОбС – Елин Пелин, и в изпълнение на Решение № 684 по протокол № 20/30.05.2013г. обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: МАГАЗИН № 25...

 • 05-07-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 195001...

 • 04-07-2013 - ОбС – Елин Пелин, и в изпълнение на Решение № 208 по протокол № 6/29.03.2012г. обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: МАГАЗИН № 27...

 • 01-07-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: АПАРТАМЕНТ № 23 ...

 • 14-05-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Помещение с площ от 67.3 кв.м. ...

 • 14-05-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - 1 кв.м....

 • 30-04-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 017126...

 • 30-04-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 017147...

 • 19-04-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост, представляващ: Помещение с площ от 152 кв.м...

 • 19-04-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост представляващи - Помещение №3, с площ от 16.78 кв.м....

 • 19-04-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост представляващи – Помещение № 4 ...

 • 03-04-2013 - Община Елин Пелин, по Проект № DIR-51011119-8-20 „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа в агломерация Елин Пелин” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, обявява Конкурс за заемане на длъжността: Ръководител на проект

 • 14-03-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: АПАРТАМЕНТ №12...

 • 11-03-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 049027...

 • 11-03-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 049008...

 • 11-03-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Земеделски имот с № 049017...

 • 08-02-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представлявящ: Земеделски имот с № 001072...

 • 08-02-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представлявящ: Земеделски имот с № 001071...

 • 08-02-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представлявящ: Земеделски имот с № 001075...

 • 08-02-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представлявящ: Земеделски имот с № 001076...

 • 28-01-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаванене под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 322001...

 • 28-01-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост, представляващ: Помещение със застроена площ от 10,64 кв.м....

 • 28-01-2013 - ОбС – Елин Пелин, и в изпълнение на Решение №457 по Протокол №14/29.11.2012г. на ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Караполци...

 • 28-01-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Елин Пелин, Софийска област, представляващ: ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ...

 • 28-01-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Столник, Софийска област, представляващ: УПИ Х – За обществено обслужване...

 • 22-01-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаванене под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 000106...

 • 22-01-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаванене под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: Земеделски имот № 052023...

 • 22-01-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Помещение с площ от 10,87 кв.м....

 • 22-01-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Помещение с площ от 23 кв.м....

 • 22-01-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Училищна лавка, с площ от 8 кв.м....

 • 15-01-2013 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Мусачево, Софийска област, представляващ: УПИ ІІІ – Общински...

 • [нагоре]

  2012


 • 09-11-2012 - ОбС – Елин Пелин и Решение №275 по протокол №9/31.5.2012г. на ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елин Пелин...

 • 09-11-2012 - ОбС – Елин Пелин, и в изпълнение на Решение №335 по протокол №11/26.07.2012г. на ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Нови хан ...

 • 09-11-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: УПИ ІІ – За обществено обслужване...

 • 19-10-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Помещение № 6 с площ от 29,90 кв.м. ...

 • 21-09-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Училищна лавка, с площ от 8 кв.м...

 • 05-09-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Доганово ...

 • 05-09-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Равно поле, Софийска област ...

 • 05-09-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: УПИ Х ...

 • 27-08-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Помещение с площ от 7,10 кв.м. ...

 • 27-08-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост представляващи - Помещение с площ от 21,72 кв.м. ...

 • 24-08-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: УПИ ІІІ – За обществено обслужване ...

 • 24-08-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: УПИ ІІ – За обществено обслужване ...

 • 23-08-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Помещение № 31 (за поща), с площ от 18,90 кв.м. ...

 • 23-08-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост, представляващ: Помещение с площ от 20 кв.м. ...

 • 23-08-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост, представляващ: Помещение със застроена площ от 19,80 кв.м., находящо с в Автоспирка, разположена в УПИ VІІ ...

 • 21-08-2012 - ОбС – Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, частна общинска собственост представляващ – Част от комбинирана двуетажна сграда, с площ от 132 кв.м. ...

 • 21-08-2012 - ОбС – Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, частна общинска собственост представляващ – Част от комбинирана двуетажна сграда, с площ от 148 кв.м. ...

 • 21-08-2012 - ОбС – Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, частна общинска собственост представляващ – Помещение № 5 със санитарен възел с обща застроена площ от 18,98 кв.м. ...

 • 16-08-2012 - "Конкурс за заемане на длъжността "Директор с група" на Целодневна детска градина "Звездичка" с. Петково, Община Елин Пелин"

 • 16-08-2012 - "Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Целодневна детска градина "Слънце" с. Гара Елин Пелин

 • 13-07-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Габра, общ. Елин Пелин, Софийска област, представляващ: ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ ...

 • 09-07-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елин Пелин, Софийска област, представляващ: АПАРТАМЕНТ №12 ...

 • 09-07-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елин Пелин, Софийска област, представляващ: АПАРТАМЕНТ №11 ...

 • 27-06-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Петно № 1 с площ от 100 кв.м. ...

 • 11-06-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, частна общинска собственост представляващ: Помещение № 6 със санитарен възел, с обща застроена площ от 18,43 кв.м. ...

 • 11-06-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, частна общинска собственост представляващ: Помещение № 5 със санитарен възел, с обща застроена площ от 18,98 кв.м. ...

 • 11-06-2012 - ОбС – Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, частна общинска собственост представляващ – Помещение № 7 със санитарен възел с обща застроена площ от 10,98 кв.м. ...

 • 11-06-2012 - ОбС – Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, частна общинска собственост представляващ – Помещение № 6 със санитарен възел с обща застроена площ от 18,43 кв.м. ...

 • 11-06-2012 - ОбС – Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, частна общинска собственост представляващ – Помещение № 5 със санитарен възел с обща застроена площ от 18,98 кв.м. ...

 • 05-06-2012 - ОбС – Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, частна общинска собственост представляващ – Магазин за хранителни стоки ...

 • 05-06-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Помещение с площ от 195 кв.м. ...

 • 04-06-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Елешница, Софийска област, представляващи: УПИ ІV – За КОО...

 • 04-06-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: УПИ ХVІІІ­­ – За обществено обслужване ...

 • 04-06-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Нови хан, общ. Елин Пелин, Софийска област, представляващ: ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ...

 • 01-06-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Помещение №5 с площ от 15,30 кв.м. ...

 • 01-06-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Помещение № 1 с площ от 8,41 кв.м....

 • 01-06-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост представляващ - Помещение № 3 с площ от 8,41 кв.м...

 • 23-05-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост както следва: Помещение със санитарен възел с обща застроена площ от 25 кв.м., находящ се в Автоспирка...

 • 04-04-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елин Пелин, Софийска област, представляващ: УПИ VІ...

 • 04-04-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елин Пелин, Софийска област, представляващ: УПИ V...

 • 04-04-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елин Пелин, Софийска област, представляващ: УПИ ХХІ – За магазин...

 • 02-04-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елин Пелин, Софийска област, представляващ: АПАРТАМЕНТ №12...

 • 02-04-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елин Пелин, Софийска област, представляващ: АПАРТАМЕНТ №11...

 • 08-02-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Чурек, общ. Елин Пелин, Софийска област, представляващ: УПИ V – 65 ...

 • 08-02-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елин Пелин, Софийска област, представляващ: УПИ ІІ – Общински (урегулиран поземлен имот втори - общински)...

 • 08-02-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: УПИ ІХ­­ – База за Комунална дейност (урегулиран поземлен имот девети, отреден за база за комунална дейност)...

 • 06-02-2012 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг за отдаванене под наем на обекти, частна общинска собственост както следва: Помещение №1 и Помещение №2, с прилежащата към тях тераса и санитарен възел, с обща застроена площ от 30,92 кв.м....

 • [нагоре]

  2011

 • 30-09-2011 - ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Равно поле, общ. Елин Пелин, Софийска област, представляващ: ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ

 • 02-09-2011 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Габра, общ. Елин Пелин

 • 02-09-2011 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ, с начин на трайно ползване – Нива, с площ от 1.245 дка, VІІ (седма) категория – при неполивни условия, находящ се в местността "Крио валог", в землището на с. Габра, Община Елин Пелин

 • 08-06-2011 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Гара Елин Пелин

 • 08-06-2011 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за учредяване на Право на строеж за изграждане на обект – магазин за хранителни стоки на един етаж със застроена площ от 120 кв.м.


 • 07-06-2011 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост

 • 06-06-2011 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Чурек

 • 06-06-2011 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Равно поле

 • 06-06-2011 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Равно поле

 • 03-05-2011 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, частна общинска собственост съставляващ: терен, за монтаж на преместваеми обекти

 • 18-04-2011 - Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1 обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елин Пелин

 • 18-04-2011 - Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1 обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Гара Елин Пелин

 • 18-04-2011 - Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1, тел: 0725/ 60 220, 0725/ 68 620, факс 0725/ 60200 обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Гара Елин Пелин

 • 15-04-2011 - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • 28-03-2011 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаванене под наем на недвижими имоти

 • 18-03-2011 - Конкурс за заемане на длъжността "Главен архитект" в общинската администрация на Община Елин Пелин

 • 14-03-2011 - Кметът на Община Елин Пелин обявявя Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Дом за деца лишени от родителски грижи в с. Доганово

 • 14-03-2011 - Кметът на Община Елин Пелин обявявя: "Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Целодневна детска градина "Слънце" с. Гара Елин Пелин

 • 02-03-2011 - Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елин Пелин, Софийска област, представляващ: ПАВИЛИОН №28 – за промишлени стоки и пакетирани храни в сградата на "Автогара - гр.Елин Пелин"

 • 25-02-2011 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект

 • 22-02-2011 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти

 • 01-02-2011 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост – Помещение с обща площ 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, находящо се на втори етаж в сградата на Кметство с. Гара Елин Пелин

 •  

  [нагоре]

  2010

 • 23-12-2010 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект

 • 30-11-2010 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост, представляващ - НЕДВИЖИМ ИМОТ, с начин на трайно ползване – "Водна площ – Язовир", с площ от 200,717 дка (двеста декара и седемстотин и седе

 • 30-11-2010 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се с . Лесново, общ. Елин Пелин

 • 30-11-2010 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ, с начин на трайно ползване – Нива, с площ от 5, 032 дка (пет декара и тридесет и два квадратни метра), ІІІ (трета)

 • 20-09-2010 - Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1, тел: 0725/ 60 220, 0725/ 68 620, факс 0725/ 60200 обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се във в.з. Побит камък

 • 20-09-2010 - Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1, тел: 0725/ 60 220, 0725/ 68 620, факс 0725/ 60200 обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се във в.з. Побит камък

 • 20-09-2010 - Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1, тел: 0725/ 60 220, 0725/ 68 620, факс 0725/ 60200 обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се във в.з. Побит камък

 • 26-08-2010 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост – Стоматологичен кабинет с. Елешница

 • 26-08-2010 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост – Стоматологичен кабинет с. Голема Раковица

 • 08-06-2010 - Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1, тел: 0725/ 60 220, 0725/ 68 620, факс 0725/ 60200 обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елин Пелин

 • 08-06-2010 - Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1, тел: 0725/ 60 220, 0725/ 68 620, факс 0725/ 60200 обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елин Пелин

 • 08-06-2010 - Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1, тел: 0725/ 60 220, 0725/ 68 620, факс 0725/ 60200 обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елин Пелин

 • 07-06-2010 - Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1, тел: 0725/ 60 220, 0725/ 68 620, факс 0725/ 60200 обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Нови хан

 • 07-06-2010 - Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1, тел: 0725/ 60 220, 0725/ 68 620, факс 0725/ 60200 обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Нови хан

 • 07-06-2010 - Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1, тел: 0725/ 60 220, 0725/ 68 620, факс 0725/ 60200 обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Нови хан

 • 25-02-2010 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за учредяване на Право на строеж за изграждане на двуетажна масивна сграда - за бизнес център за телекомуникационни услуги със застроена площ от 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра) и разгъната з

 • 25-02-2010 - Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за учредяване на Право на строеж в търговско петно №2 за изграждане на пчеларски магазин със застроена площ от 30 кв.м. (тридесет квадратни метра)

 • 25-02-2010 - Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване на Право на строеж в търговско петно №1 за изграждане на търговски обект – магазин на един етаж със застроена площ от 30 кв.м. (тридесет квадратни метра)

 • 08-02-2010 - Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Дом за деца лишени от родителска грижа в с. Доганово

 • 08-02-2010 - Конкурс за заемане на длъжността "Директор с група" на Целодневна детска градина "Звездичка" с. Петково

 • 08-02-2010 - Конкурс за заемане на длъжността "Директор с група" на Целодневна детска градина "Кокиче" с. Равно поле

 • Нагоре