Вътрешни правила

 • 28-12-2016 - Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на Община Елин Пелин
 • - Харта на клиента
 • - Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки
 • - Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в общинска администрация-Елин Пелин
 • - Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Елин Пелин
 • - Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали, подадени до община Елин Пелин
 • - Инструкция за механизма на обработване на личните данни на клиенти и тяхната защита в общинската администрация -Елин Пелин
 • - Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в община Елин Пелин
 • - Вътрешни правила на община Елин Пелин за достъп до обществена информация
 • - Етичен кодекс за поведение на служителите в общинска администрация
 • - Правилник за вътрешния трудов ред в община Елин Пелин
 • - Правила за организацията и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Елин Пелин
 • Нагоре