Вяра Вучкова

24.02.2016 г.

Интервю с Вяра Вучкова, общински съветник от групата на ПП ГЕРБ

Вие сте общински съветник за мандат 2015-2019 година и лидер на групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет – Елин Пелин. Какви  са предизвикателствата, с които се сблъсквате, в дейността на ОбС до  момента?

Предизвикателството е да успеем да изпълним голяма част от поетите ангажименти към нашите избиратели. С общинските съветници на ПП ГЕРБ сме на разположение на всички граждани на общината. Всеки петък от 9:00 до 12:00 в офиса на ПП ГЕРБ в град Елин Пелин, общински съветник от нашата политическа група се среща с граждани и разговаря за проблеми, свързани с благоустройството и подобряването на условията на живот в населените места в общината. След това се поставят въпроси и се търсят решения в комисиите, в които участваме.

Председател съм на ПК „Здревеопазване, образование, култура и вероизповедание, спорт и социални дейности”. До сега сме имали няколко заседания, в които основно са се разглеждали молби на граждани с тежки здравословни проблеми, проблеми свързани с здравеопазването и образованието. В тази комисия се водят спорове и дискусии, сблъскват се мнения и позиции, докато не се стигне до общо становище, което е полезно за нашите жители.

Какъв ще  бъде фокусът на работата Ви в близките два-три месеца?

Фокусът в близкия месец ще бъде свързан  с разглеждането на закъснелия бюджет за 2016 година. В него на преден план трябва да стоят нуждите и потребностите на нашите граждани, за които ние знаем от проведените срещи с тях. Средствата трябва да бъдат справедливо разпределени за всички населени места и да се постигнат максимални резултати при изразходването им.

Предложението на нашата група е да се даде приоритет на инфраструктурата - вътрешно селищна улична мрежа, водопровод и канализация. Съзнаваме, че в тази област са нужни големи финансови средства, но трябва да се продължи това, което е започнато. Трябва да се отделят и необходимите средства за здравеопазването и образованието.

Каква е  оценката Ви за взаимодействието с управленския екип на Общината на   база  на изминалите 3 месеца?  Какво е Вашето  виждане  за подобряване на съвместната работа?

Сътрудничихме си при изграждането на комисиите в общинския съвет. На заседанията присъстват представители на общинска администрация и съдействат в рамките на тяхната компететност. Няма консултации относно изграждането на новата структура на общинска администрация.

Според мен е нужно да се засили взаимодействието между общински съвет и общинска администрация с цел общинските съветници да бъдат по–добре информирани за намеренията на кмета и заместниците му за постигане на по-голяма прозрачност в дейността на Общината.

 

Нагоре